ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม จัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2562 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย สอดคล้องนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมโลก เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2562 ซึ่งเป็นฉบับแรกของไทย และอาจเป็นฉบับแรกของประเทศกำลังพัฒนาด้วย โดยมีเป้าหมายคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยและการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และปลอดภัยจากภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

โดยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 1.การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ 2.การส่งเสริมระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง ยุติธรรมและเป็นธรรม 3.ส่งเสริมบทบาทนำและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก  4.การส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ5.การส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศและการพัฒนากลไกการประสานงาน

ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบสุขภาพไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก คาดว่าจะได้นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้