ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทศบาลนครเปิด รพ.เทศบาลนครอุดรธานีอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตเมือง มีแพทย์กว่า 10 คน เน้นตรวจโรคทั่วไป ส่งเสริมป้องกันโรค ตรวจเลือด แพทย์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีแผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด เพิ่มอีก 2 งานพิเศษเฉพาะทาง ศูนย์ไตเทียมรับได้วันละ 72 คน CT Scan และ MRI

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการจัดสร้าง รพ.เทศบาลนครอุดรธานี เป็นอีกโครงการใหญ่ที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ริเริ่มและดำเนินการขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริการสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ถึงแม้หน้าที่หลักในการจัดสร้าง รพ.หรือการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง แต่ในฐานะของเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ อำนวยความสะดวก และพัฒนางานบริการด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีชีวิตความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลนครอุดรธานีจึงมีแนวคิดจัดสร้าง รพ.เทศบาลนครอุดรธานีเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตเมืองอีกแห่งหนึ่ง

“เทศบาลนครอุดรธานีมีความพร้อมทุกๆ ด้านต่อการจัดบริการสุขภาพ เริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขตั้งแต่สมัยยังเป็นเทศบาลเมือง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแรก ก็คือ ที่สำนักงานเทศบาล ต่อมามีบริการขยายเครือข่ายกระจายออกไปตามมุมเมืองในเขตรับผิดชอบของเทศบาล พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขมาเป็นลำดับจนในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ท.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม ศูนย์บริการสาธารณสุข ท.8 และ ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน โดยทุกศูนย์มีแพทย์ประจำทุกวัน และขณะนี้ก็พัฒนามาจนถึงการมี รพ.เทศบาลนครอุดรธานีของเราเอง” นายอิทธิพนธ์ กล่าว

พญ.ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ กล่าวถึงความพร้อมต่อการจัดบริการว่าด้านบุคลากร ถือว่ามีความพร้อมและมั่นใจในทีมงานทุกด้าน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ มีแพทย์กว่า10 คน เป็นแพทย์สังกัดเทศบาลเองหนึ่งท่านและมีแพทย์ที่หมุนเวียนกันมาในแต่ละวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ มีพยาบาล 17 คน นักวิชาการสาธารณสุขอีก 15 คน ทันตแพทย์ 3 ทันตภิบาล 2 เภสัชกร 6 ถ้ารวมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกองการแพทย์ ซึ่งมีประมาณกว่า 100 คน

งานห้องปฏิบัติการตรวจเลือด งานรังสีวิทยา งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานแพทย์ฉุกเฉินและงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และอีก 2 งานบริการพิเศษเฉพาะทาง คือ งานดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือศูนย์ฟอกไต ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึงวันละ 72 คน และการตรวจวินิจฉัยวิธีพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งเป็นงานบริการที่เหนือกว่ามาตรฐานการบริการทุกระดับทุติยภูมิทั่วไป

“การบริการเรื่องการตรวจโรคทั่วไป การส่งเสริมและป้องกันโรค การให้วัคซีน การตรวจหญิงตั้งครรภ์ มะเร็งเต้านม การคัดกรองโรคต่างๆ และงานทันตกรรม ซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่เราให้บริการอยู่แล้ว ทั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลและที่ รพ.เทศบาล และบริการที่เพิ่มเติมสำหรับที่โรงพยาบาล คือ งานห้องปฏิบัติการตรวจเลือด งานรังสีวิทยา งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานแพทย์ฉุกเฉินและงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และอีก 2 งานบริการพิเศษเฉพาะทาง คือ งานดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือศูนย์ฟอกไต ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึงวันละ 72 คน และการตรวจวินิจฉัยวิธีพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งเป็นงานบริการที่เหนือกว่ามาตรฐานการบริการทุกระดับทุติยภูมิทั่วไป” พญ.ผลินทร์กล่าว

ทั้งนี้ รพ.เทศบาลนครอุดรธานียึดหลัก การบริการที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด สะดวกที่สุด และทันสมัยที่สุด ใช้เป็นโจทย์ในการออกแบบก่อสร้าง รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งถือเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งใหม่ของชาวเมืองอุดรธานี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดีจากภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐแลเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในชุมชนเอง  ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.)  รพ.อุดรธานี และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นหน่วยรับส่งต่อผู้ป่วย กรณีเกินศักยภาพของโรงพยาบาล รพ.มะเร็งอุดรธานี กรณีส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง สำนักงานประกันสังคม รวมถึงสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน และ รพ.สต.ใกล้เคียง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมกันดูแลให้บริการคนไข้ กรณีพื้นที่ติดกัน งานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม มูลนิธิส่งเสริมธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย รพ.เอกชนที่ให้บริการสนับสนุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น ศูนย์ดูแลธนบุรี บริษัทอุดรโซโตเทค และบริษัทอุดร พี ซี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์จำกัด