ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.จับมือเทศบาลนครอุดรฯ ตั้ง “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” จ.อุดรธานี แห่งที่ 5 ต่อยอดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ คาดมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 1.3 แสนคนต่อปี เล็งขยายเพิ่มอีก 3 แห่งในปี 61

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” จ.อุดรธานี ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ว่า สสส.ได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ขึ้นเมื่อปี 2555 ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะแห่งหนึ่งในประเทศ ทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะองค์รวม ทั้ง 4 มิติ กาย ใจ ปัญญา และ สังคม แก่ประชาชน โดย 6 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการทั้งออนไลน์และที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กว่า 30 ล้านคนหรือครั้ง เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการบริการและจัดกิจกรรม อาทิ ชุดนิทรรศการ (Exhibition) การให้บริการห้องสมุดสร้างปัญญาและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

และได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ 4 แห่ง เปิดให้บริการ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ได้แก่

1) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

2) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

3)ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราและ

และ 4) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

โดยในปี 2561 นี้ สสส.ได้มีการขยายพื้นที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เป็น “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”แหล่งที่ 5 และจะขยายเพิ่มอีก 3 แห่งภายในปี 2561

“เป้าหมายของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เข้าใจความหมายของการมีสุขภาวะและนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพมีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่และบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้คู่จินตนาการ ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เน้นการบูรณาการเครือข่ายเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับทัศนคติ และพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง ขยายสู่คนรอบข้างและสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติผ่านกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย” ดร.สุปรีดา กล่าว

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน การที่ สสส.จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” เป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย การคมนาคมสะดวกและมีความพร้อมด้านพื้นที่ มีสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการดี บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ มีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานียินดีที่จะพัฒนา สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับ สสส. ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าใช้บริการ 130,000 คนต่อปี พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีเบอร์ 042 245 954 หรือ เฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี