ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.มหาดไทย ลงนามประกาศให้ อบต.เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ได้ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค เข้าเวรคนละ 360 บาท

เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองคฮการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) โดยให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ (9 ก.พ.59) เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาใช้โดนอนุโลม

ทั้งนี้ เดิมตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อบต. พ.ศ.2552 (ฉบับลงวันที่ 29 ธ.ค.52) ได้กำหนดให้ อบต.จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะๆ จนถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2556 ดังนั้น อบต.จึงเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอัตราแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายดังกล่าว จึงได้ออกประกาศฯ ข้างต้น เพื่อให้ อบต.สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขฯ นั้น สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ โดยอัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเวรหรือเป็นผลัด ซึ่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค อยู่ที่คนละ 360 บาท

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง