ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติที่ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขชุดใหม่ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลือก ‘หมอชาตรี บานชื่น’ เป็นประธานกรรมการ

นพ.ชาตรี บานชื่น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี ที่ประชุมได้มีวาระเลือกประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งกรรมการได้เสนอชื่อ นพ.ชาตรี บานชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมฯ และชื่อ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมฯ เพื่อคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ แต่ นพ.วิชัย ขอถอนตัว ที่ประชุมจึงได้มีมติรับรองให้ นพ.ชาตรี บานชื่น เป็นประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขสมัยวาระที่ 4

สำหรับประวัติของ นพ.ชาตรี บานชื่น นั้น ปัจจุบันอายุ 66 ปี เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเคยเป็นกรรมการควบคุมฯ สมัยวาระที่ 3 มาก่อน ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการควบคุมฯ สมัยวาระที่ 4 นี้ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษว่ากรรมการท่านใดจะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชน อาจจะได้เป็นประธานกรรมการ ซึ่ง นพ.เอื้อชาติ เคยเป็นประธานกรรมการควบคุมฯ สมัยวาระที่ 2 มาแล้ว โดยเครือข่ายภาคประชาชนหรือองค์กรเอกชนเห็นว่าครั้งนี้ หากมีการเสนอชื่อ นพ.เอื้อชาติ เป็นประธานกรรมการควบคุมฯ อาจจะไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ นพ.เอื้อชาติ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ทำการทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทำให้บริษัทเสียหาย และกระทำหรือยินยอมให้มีการทำผิดเกี่ยวกับเอกสารของบริษัท (ดูข่าว ที่นี่