ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” เผย รพร.ท่าบ่อ หนองคาย ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก แห่งแรกในระดับโรงพยาบาลอำเภอ เป็นของขวัญผู้ใช้บริการ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้บริบาลรักษาประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้หายจากการเจ็บป่วยโดยถ้วนหน้าเสมอกัน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาล ให้มีความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพหายป่วยโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยกำหนดให้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือระบบเอชเอ (Hospital Accreditation: HA) ข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบการประเมินและรับรอง ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแล้ว 578 แห่ง และอยู่ระหว่างการประเมินอีก 402 แห่ง

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 750 - 800 คน เป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดกระดูกสันหลังและผ่าตัดนิ่วในไต นอกจากผ่านการรับรองมาตรฐานระบบเอชเอแล้ว  ยังได้พัฒนาจนผ่านการรับรองตามมาตรฐานเจซีไอ (JCI: Joint Commission International) ด้วยคะแนนสูงสุดร้อยละ 96 เมื่อ19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

“ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นจนทำให้ได้มาตรฐานเจซีไอเป็นมาตรฐานระดับโลก สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือเป็นมาตรฐานที่เน้นด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลักประกันให้กับผู้มาใช้บริการ นอกจากหายป่วยแล้ว ยังปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนกลับไปด้วย” รมว.สาธารณสุข กล่าว

สำหรับกระบวนการประเมิน ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ โครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ การรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การสื่อสารและสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

ขณะนี้ทั่วโลกมีโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานกว่า 800 แห่ง ในประเทศไทย 53 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ในเอเชียเท่ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอันดับ 3 ของโลก

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเจซีไอ 2 แห่ง คือโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้ดำเนินการตามพระบรมราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ที่ต้องการให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ได้ให้บริบาลรักษาประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารให้หายจากการเจ็บป่วยโดยถ้วนหน้าเสมอกัน อย่างสมพระเกียรติ และด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ให้บริการทุกคน