ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบกรอบสรรหาเลขาธิการคนใหม่ แทน นพ.วินัย สวัสดิวร ที่จะครบวาระ 15 พ.ค. เตรียมรับสมัคร 1-22 เม.ย.นี้ ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาและเสนอชื่อให้บอร์ด สปสช.คัดเลือก 2 พ.ค.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบกรอบเวลาการสรรหาและร่างประกาศรับสมัครเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ แทน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ที่จะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 15 พ.ค.59 นี้ โดยปัจจุบัน นพ.วินัย มีคำสั่ง คสช.ที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ใช้ ม.44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และให้ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการจะดำเนินการล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้กรอบเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่มีดังนี้

1.ประกาศรับสมัครเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา วันที่ 9 มี.ค.-10 เม.ย.59

2.รับสมัครเลขาธิการและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 1-22 เม.ย.59

3.คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหา วันที่ 23-30 เม.ย.59

4.เสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก 2 พ.ค.59

5.ทำสัญญาจ้างเลขาธิการ 9-13 พ.ค.59

สำหรับที่มาของคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ เสนอโดย รมว.สธ.

2.กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

3.กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

4.กรรมการผู้แทนสภาวิชาชีพ

5.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งที่ประชุมให้เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาในการประชุมบอร์ด สปสช.ในครั้งหน้า เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการต่อไป