ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน เปิดระดมความเห็น มีเหตุพิเศษอะไรบ้าง ที่นักเทคนิคการแพทย์สมควรจะได้รับเงิน พ.ต.ส.เพิ่ม โดยให้ นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ส่งข้อมูล ให้ชมรมฯ ทาง communitymtclub@gmail.com ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อจะได้สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอให้ สธ.พิจารณา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 Facebook/Medtechtoday รายงานว่า นายนิทัศน์ น้อยจันอัด ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอให้มีการปรับเงินเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ว่า คาตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยแบงเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เบิกตามระเบียบ ก.พ. และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ซึ่งเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง

นายนิทัศน์ กล่าวต่อว่า เงิน พ.ต.ส.ที่นักเทคนิคการแพทย์ได้รับนั้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษฯ กำหนดให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับเงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นอัตราคงที่มากว่า 10 ปีแล้ว โดยไม่มีการปรับเพิ่ม และไม่มีการแบ่งระดับการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นเหมือนเช่นวิชาชีพอื่นแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่โดยข้อเท็จจริงแล้วการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์มีการปฏิบัติงานหลายระดับ เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นที่มีการแบ่งระดับไว้

นายนิทัศน์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้มีข้อมูลรอบด้าน ที่จะเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนในส่วนนี้ ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน จึงเปิดรับฟังความเห็นจากนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ในประเด็นลักษณะการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ มีเหตุพิเศษอะไรบ้าง ที่สมควรจะได้รับเงิน พ.ต.ส.เพิ่ม

โดยให้นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ส่งข้อมูล รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน ทาง communitymtclub@gmail.com ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อจะได้สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

ขอบคุณที่มาข่าว : Facebook/Medtechtoday