ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภา เตรียมออกประกาศ “แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์” ร่อนหนังสือประธานองค์กรแพทย์-แพทย์ทั่วประเทศขอเสียงสนับสนุน แจงวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตแพทย์ และเป็นแนวทางจัดอัตรากำลังให้ผู้บริหาร ระบุประกาศเป็นแค่แนวทาง ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ใช้อ้างอิงภาระงานกรณีถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้   

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ กล่าวถึงกรณีแพทยสภาได้ทำหนังสือถึงประธานองค์กรแพย์และแพทย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาร่างประกาศแพทยสภา เรื่อง “แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์” ว่า เจตนารมณ์ที่แพทยสภาจัดทำประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลในการจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการให้สอดคล้องเหมาะสม

เนื่องจากที่ผ่านมามีแพทย์ในบางพื้นที่มีภาระงานที่หนักมาก บางแห่งหมอทำงานถึงสัปดาห์ละ 80 ชั่วโมง หรือบางคนต้องอยู่เวรต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการจัดทำแนวทางเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตแพทย์เท่านั้น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน และที่ผ่านมามีหลากหลายปัญหาและความคิดเห็น จึงเห็นควรที่จะทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความเห็นแพทย์ทั่วประเทศก่อน

นพ.สัมพันธ์ กล่าวว่า ร่างประกาศแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์ ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อให้หน่วยงานดูแลคุณภาพชีวิตของแพทย์ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามนี้ เพราะไม่เช่นนั้นกระทรวงสาธารณสุขคงได้รับผลกระทบแน่ เนื่องจากในเชิงการบริหารยังมีปัญหามาก และยังมีความแตกต่างของโรงพยาบาล ทั้งขนาดของโรงพยาบาล พื้นที่ และบุคลากร ให้ปฏิบัติเหมือนกันคงไม่ได้ ขณะที่ในด้านของแพทย์ยังมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน และมีการแบ่งกลุ่มแพทย์เป็นหลายระดับ เช่น แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังมีเนื้อหากลางเพื่อดูแลแพทย์ในทุกกลุ่ม เพราะหากต้องกำหนดภาระงานแพทย์ในทุกกลุ่ม เราคงทำไม่ไหวเพราะมีรายละเอียดมาก

“ประกาศฉบับนี้เป็นเพียงแค่แนวทางภาระงานแพทย์ที่มีเนื้อหากลางๆ เท่านั้น เพราะหมอบางคนภาระงานก็ไม่ได้มาก แต่หมอบางคนก็ภาระหนักและต้องทำต่อเนื่อง เพราะเรายังมีปัญหาขาดแพทย์ ไม่อย่างนั้นคนไข้ก็จะไม่ได้รับการดูแล โดยประกาศที่ออกมานี้ไม่ได้ห้ามให้หมอทำงานเกิน หากเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ทำต่อไปได้ แต่ในกรณีที่หมอถูกฟ้องร้องหรือมีการร้องเรียน อยากให้มีการใช้ดุลพินิจดูภาระงานของแพทย์ด้วย โดยดูจากประกาศแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณา” เลขาธิการแพทยสภา กล่าว

นพ.สัมพันธ์ กล่าวว่า แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์นับเป็นร่างประกาศฉบับแรกที่แพทยสภาได้จัดทำขึ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการศึกษามาหลายปีแล้ว แต่เพื่อความรอบคอบจำเป็นต้องสอบถามความเห็นจากแพทย์ทั้งประเทศก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขณะนี้ ส่วนจะมีการประกาศได้เมื่อไหร่นั้น คงรอดูความเห็นแพทย์ที่ตอบกลับมาก่อน ซึ่งท้ายสุดอาจไม่ได้มีการออกประกาศเลยก็ได้ อาจเป็นเพียงแค่แนวคิดแพทยสภาเท่านั้น ทั้งนี้การจัดทำแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์เราทำเฉพาะในส่วนโรงพยาบาลภาครัฐเท่านั้น ยังไม่รวมถึงเอกชนเพราะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

“เป้าหมายสำคัญของการออกประกาศแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์ นอกจากเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของแพทย์แล้ว ยังนำไปสู่การดูแลคุ้มครองประชาชน เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพจากแพทย์ที่ไม่เหนื่อยล้าจากการทำงานที่หนักเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถนะการทำงาน และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาทรัพยากรด้านบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์และกติกาที่สากลกำหนด” เลขาธิการแพทยสภา กล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างประกาศแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ชั่วโมงการทำงานของพทย์ ไม่ควรเกิน 80 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. ควรมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์

3. ระยะเวลาเวรปฏิบัติการไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน

4. ถ้าระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ต้องมีเวลาหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

5. การอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 7 เวร/เดือน

6. ภายหลังการปฏิบัติงานในกะดึก (หลังเที่ยงคืน) ต้องมีเวลาหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

7. แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี เป็นต้นไป ควรงดอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ