ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แจง อย.เฝ้าระวังเข้มงวดถั่วเหลือง จีเอ็มโอนำเข้า แนะประชาชนสังเกตฉลากอาหาร หากอาหารดังกล่าวมีส่วนประกอบของข้าวโพด/ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ำหนัก ต้องแสดงข้อความกำกับว่า “อาหารดัดแปรพันธุกรรม” หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาไดที่สายด่วน อย.โทร.1556

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ได้ค้นคว้าข้อมูลพบว่า ถั่วเหลืองจีเอ็มโอเป็นพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อการใช้สารสารปราบวัชไกลโฟเซต และดูดซึมเข้าไปในเนื้อของถั่วเหลืองทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและเกิดโรคต่างๆ ตามมา ซึ่งองค์การอนามัยโลกออกมายอมรับว่า สารไกลโฟเซตเป็นสารที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ขณะนี้ได้มีการประสานข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสอบข้อเท็จจริงโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า  

1. สารไกลโฟเซตเป็นสารปราบวัชพืชชนิดดูดซึมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

2. พืชที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พืชชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการ เช่น ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต,ต้านทานแมลงศัตรูพืชได้, หรือมีสารอาหารทางโภชนาการหรือสารชีวโมเลกุลบางชนิดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

3.การใช้สารไกลโฟเซตในการกำจัดวัชพืชในแปลงพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต จะทำให้พืชดัดแปรพันธุกรรมนั้นสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ แต่อาจเกิดการตกค้างในพืชเหล่านั้นได้

4.ข้อมูลจากองค์การไอซ่า (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application; ISAAA) พบว่า ถั่วเหลืองที่ดัดแปรพันธุกรรมแล้วมี 32 สายพันธุ์ เป็นถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมให้ต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 16 สายพันธุ์

ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของ อย.มีดังนี้

1.มาตรการตามกฎหมาย มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม โดยกำหนดให้กำหนดให้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมและถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 22 รายการ ที่มีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ต้องมีการแสดงฉลาก“อาหารดัดแปรพันธุกรรม” ในส่วนของชื่ออาหารหรือส่วนประกอบของอาหารบนฉลากอาหาร ตามแต่กรณี และห้ามแสดงข้อความที่มีความหมายว่าไม่มีส่วนผสมของอาหารดัดแปรพันธุกรรม ตามกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่251) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม และห้ามการผลิต นําเข้า หรือจําหน่ายอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมครายไนน์ซี (Cry9C DNA Sequence) หรือโปรตีนที่สร้างมาจากสารพันธุกรรมนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 345) พ.ศ.2555 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย หากตรวจพบว่า อาหารดัดแปรพันธุกรรมที่นำเข้ามานั้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยถือเป็นการจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ยังได้กำหนดชนิดและปริมาณสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่337) พ.ศ.2554 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง หากตรวจพบว่ามีปริมาณไกลโฟเซตตกค้างในปริมาณเกินกว่ากำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

2.การตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้ามาในประเทศจะถูกสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยีนดัดแปรพันธุกรรม และการแสดงฉลากของอาหารดัดแปรพันธุกรรม หากพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ อย.จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศเพื่อตรวจหายีนดัดแปรพันธุกรรมและปริมาณสารไกลโฟเซตตกค้าง และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของ อย. และใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูล ก่อนซื้อควรสังเกตฉลากอาหาร หากอาหารดังกล่าวมีส่วนประกอบของข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมและ/หรือถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องแสดงข้อความกำกับว่า “อาหารดัดแปรพันธุกรรม” ในส่วนของชื่ออาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร บนฉลากอาหารตามแต่กรณี และควรสังเกตวันที่ผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.โทร.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดต่อไป