ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ขยายเวลาสรรหา “เลขาธิการ สปสช.คนใหม่” พร้อมนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อบอร์ดพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า 6 มิ.ย.59 ระบุกระบวนการสรรหามีขั้นตอนและรายละเอียดมาก ทั้งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 59 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ได้มีวาระการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.เพื่อดำรงตำแหน่งแทน นพ.วินัย สวัสดิวร ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้ากระบวนการสรรหา ซึ่งจากการเปิดรับสมัครผู้รับการสรรหาตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 59 มีจำนวนผู้สมัครรับการสรรหาทั้งหมด 8 ราย และขณะนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการกำหนดกรอบระยะเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.เบื้องต้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2559 เพื่อนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้บอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ในวันนี้ แต่เนื่องจากกระบวนการสรรหามีขั้นตอนรายละเอียดที่มาก ทั้งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผู้เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อห้ามในการสมัครรับการสรรหา รวมทั้งการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยายเวลาการสรรหาเพิ่มเติม และขอเลื่อนการนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อบอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกในวันนี้ไปในการประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้าในวันที่ 6 มิถุนายน 59 แทน

“ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ออกไป เพราะเข้าใจว่าการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช.ไม่ง่าย ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำรายชื่อที่รับการสรรหากลับมาเสนอต่อบอร์ด สปสช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้านี้” ประธานบอร์ด สปสช.กล่าว

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียงลำดับตามระยะเวลาการสมัคร ดังนี้ 

1.นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 

2.นางสาวสวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

3.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

4.นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

5.ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

6.รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

7.นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

และ 8.ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตระบาดวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล