ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำสั่ง “พล.อ.ประยุทธ์” ให้เพิ่มงบบัตรทองปี 60 ได้ไม่เกิน 2% จากงบปี 59 พร้อมให้บูรณาการงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคร่วมกับ สสส. ด้าน ครม.เคาะงบบัตรทองปี 60 ได้เพิ่มขึ้น 2,600 ล้านบาท หรือ 1.61% งบรายหัวได้รับที่ 3,109.87 บาทต่อประชากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น ครม.ได้มีมติอนุมัติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1.งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 165,773,014,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2,620,830,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ประกอบด้วย

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว วงเงิน 151,770,675,600 บาท ซึ่งรวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐในระบบ ค่าตอบแทนบุคลากร และค่าบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48,802,900 คน คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,109.87 บาทต่อผู้มีสิทธิ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 3,997,778,600 บาท (งบรายหัวปีงบประมาณ 2559 ได้รับ 3,028.94 บาทต่อประชากร)

1.2 ค่าบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ วงเงิน 2,922,408,000 บาท และค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 200,000,000 บาท รวมวงเงิน 3,122,408,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 110,507,000 บาท

1.3 ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 52,911 ราย วงเงิน 7,529,235,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,211,136,300 บาท

1.4 ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง จำนวน 2,822,600 ราย ประกอบด้วยบริการควบคุมความรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง วจำนวน 2,814,300 ราย และบริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 8,300 ราย รวมวงเงิน 960,409,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,409,000 บาท

1.5 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย และหน่วยบริการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 173 แห่ง วงเงิน 1,490,287,500 บาท เท่ากับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559

1.6 ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงิน 900,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300,000,000 บาท

2.งบบริหารจัดการ สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น ครม.ได้พิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และสอดคล้องกับภารกิจแล้ว วงเงิน 1,441,572,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 27,479,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.94

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้มีคำสั่งให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกรอบวงเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2559 และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะในกิจกรรมที่จะนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ เนื่องจากมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพมากกว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนการลดลงของอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย