กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ งบกองทุนบัตรทอง ปี 64 จำนวน 2.02 แสนล้านบาท งบเหมาจ่ายรายหัว 3,853 บาท/ประชากร เตรียมชง ครม.อนุมัติ เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท เหตุปัจจัยภาวะเงินเฟ้อ ผู้ป่วยรับบริการเพิ่ม พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ปรับระบบบริการ 19 รายการ ดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิ เพิ่มยาจำเป็นราคาแพง บริการทันตกรรมคลินิกเอกชน บริการผู้ป่วยรับยาร้านยา บริการผู้ป่วยนอกเวลาตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ พร้อมเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  2020-01-07 08:42
 • งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คาดว่าจะได้รับในปี 2563 นั้นเพิ่มขึ้นถึง 8,781 ล้านบาท หรือราว 4.8% กลายเป็น 1.9 แสนล้านบาท เทียบจากปี 2562 ที่ได้รับ 1.81 แสนล้านบาท โดยงบเหมาจ่ายรายหัวนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 บาท จาก 3,426 บาทต่อประชากร
  2019-11-17 17:20
 • สปสช.แจงหลักเกณฑ์จัดสรรงบกองทุนบัตรทอง ปี 63 หนุนหน่วยบริการดูแลประชาชนทั่วประเทศ ครอบคลุมรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามผลหารือกลไกคณะกรรมการ สธ.-สปสช. พร้อมรุกศึกษาพัฒนาระบบ สู่การดำเนินงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
  2019-07-15 11:03
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “หลักเกณฑ์จัดสรรงบขาลง กองทุนบัตรทองปี 2563” เพิ่มสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานกองทุนต่อเนื่อง ดูแลประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น
  2019-07-01 18:12
 • ครม.อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 63 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเม็ดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากปี 62 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท/ประชากร หนุนเดินหน้าสิทธิประโยชน์ปี 63 ดูแลประชาชน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2019-02-12 15:59
 • รัฐบาลเล็งออกกฎหมายจัดเก็บเงินสมทบจากยาสูบในอัตรามวนละ 10 สตางค์ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มจากเงินที่รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2018-08-05 16:29
 • บอร์ด สปสช.เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 2562 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ชี้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท แยกเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวกว่า 1.76 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,634 บาทต่อประชากร 48.5 ล้านคน เผยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลืองบเหมาจ่ายสู่กองทุน 1.29 แสนล้านบาท ขณะที่งบบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว อาทิ เอดส์ ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง พื้นที่ทุรกันดาร ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และหมอครอบครัว อยู่ที่กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท
  2018-01-08 16:59
 • “หมอปิยะสกล” ลงนามประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรงบบัตรทอง ปี 2561 เดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคนต่อเนื่อง เน้นบริหารงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน
  2017-09-21 21:33
 • บอร์ด สปสช.เคาะงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 61 จำนวน 1.64 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,374 บาท/ประชากร จากผู้มีสิทธิ์ 48.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 60 จำนวน 1.29 หมื่นล้านบาท เฉลี่ย 224.47 บาทต่อประชากร ปัจจัยจากต้นทุนบริการ ปริมาณการรับบริการ ขอบเขตบริการและนโยบายเพิ่มขึ้น หลังหักเงินเดือน 4.3 หมื่นล้านบาท คงเหลืองบสู่กองทุน 1.2 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา พร้อมเสนอกรอบงบประมาณปี 62 พิจารณาควบคู่ จำนวน 1.7 แสนล้านบาท เพื่อความต่อเนื่องจัดเตรียมงบประมาณปีถัดไป  
  2017-01-10 21:25
 • มติบอร์ สปสช.เห็นชอบทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติกรอบวงเงินเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ ครม.ต่อเนื่อง 2 ปี คือ ปี 2561-2562 เพื่อความต่อเนื่องของการจัดทำคำของบประมาณสำหรับเตรียมการรองรับการดูแลสุขภาพประชาชน และสำหรับงบประมาณปี 2562 เมื่อมีตัวแปรเปลี่ยนไป ก็สามารถปรับปรุงข้อเสนองบได้ตามตัวแปร
  2016-12-12 11:20
 • ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศบอร์ด สปสช. “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข” รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
  2016-11-03 12:45
 • บอร์ด สปสช.เคาะจัดสรรงบบัตรทองปี 60 ปรับบริหารการจ่ายงบผู้ป่วยในเป็น Global Budget ระดับเขตรายเดือน ตามข้อมูลที่ส่งมาให้ในแต่ละเดือน กำหนดวงเงินกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว กันเงินผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และป้องกันโรคของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ไว้ปรับเกลี่ย คือ ไม่เกิน 1,900 ล้านบาท สำหรับการปรับเกลี่ยระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และไม่เกิน 7,700 ล้านบาท สำหรับการปรับเกลี่ยแบบขั้นบันได
  2016-08-02 11:51

Pages