ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.พระมงกุฏ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 เป็นการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปีการอบรม 2558 ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ส่วนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้เปิดการอบรมเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้อนรับน้องใหม่สาขากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59 นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559 สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และสาขากุมารเวชศาสตร์ โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า การฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ ถือเป็นสาขาแรกของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาในการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวนปีละ 4 คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง

โดยเข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวนปีละ 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสาขากุมารเวชศาสตร์ จำนวนปีละ 3 คน โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นพี่เลี้ยง เข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นับได้ว่าเป็นการรวมการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อก้าวสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ให้แพทย์สามารถรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อันเป็นการฝึกในเชิงลึกเกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายความร่วมมือของเครือข่ายทางการแพทย์อีกด้วย

จึงขอขอบคุณคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความชำนาญในสาขาที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป