ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 4 สธ.ลงนามความร่วมมือ สปสช.เขต 4 สระบุรี สสส. สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน ระบบส่งต่อ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ตามยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของประเทศ 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ผู้บริหาร สสส. ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และหน่วยบริการภาคเอกชน จำนวน 24 แห่ง 8 จังหวัดในพื้นที่ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและนครนายก ลงนามความร่วมมือ โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.วันชัย กล่าวว่า ตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 4 จะร่วมกันพัฒนาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อ ด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศระยะยาว3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ และการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือกับ 20 คณะแพทยศาสตร์จาก 19 มหาวิทยาลัย เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม เบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดการรอคอย

สาระสำคัญความร่วมมือ ดังนี้ 

1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ จะทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อการสร้างความรู้และการใช้ข้อมูล ในทุกหน่วยงานและเครือข่าย  

2.สปสช.ทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาแผนความร่วมมือ สนับสนุนด้านทรัพยากรทั้งด้านวิชาการ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านการเงิน

3.สสส.ทำหน้าที่สนับสนุนกลไกเขตสุขภาพ เพื่อเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตเมือง  

4.สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ร่วมผลิตบุคลากรสาธารณสุขร่วมกับพื้นที่ พัฒนาศักยภาพและการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรสาธารณสุข การให้คำปรึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่า ความร่วมมือนี้ จะยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขภาพให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ให้ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

งนี้การลงนามดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี, สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก     และสถานบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพได้แก่ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด คลินิก  ในการร่วมมือด้านระบบบริการ การส่งต่อ การศึกษา และการวิจัย