ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.ชี้แจงความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ต่อหน่วยงานหลากหลายสาขาวิชาชีพรวมทั้งภาคประชาชน หวังสร้างความเข้าใจทุกฝ่าย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 17-31 ก.ค. 61 กว่า 1,500 ความคิดเห็น ซึ่งต่างเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ ส่วนเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ควรมีการปรับปรุง อย.น้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ในการปรับปรุงร่างดังกล่าว เพื่อให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ตึก อย. นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.....ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การคุ้มครองผู้บริโภค การพิจารณาอนุญาตด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงด้านยาของประเทศ อันเป็นหัวใจของ ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ฉบับนี้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 มกราคม 2561 และปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ให้เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม จากความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การรับฟังความเห็นอีกครั้งทางเว็บไซต์ lawamendment ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากพร้อมกับให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับการชี้แจงในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นี้ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 500 ราย ได้แก่ หน่วยงานราชการ สภาวิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมยา สมาคม/ชมรมด้านยา และตัวแทนภาคประชาชน โดย อย.ได้ชี้แจงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พร้อมทั้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้ามาให้ความเห็นราว 1,500 ความเห็น โดยเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการยาแห่งชาติ การแบ่งประเภทยา การทบทวนและการต่ออายุทะเบียนตำรับยา การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร การวิจัยยา การแจ้งข้อมูลการมีสิทธิบัตรยาในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ประเภทใบอนุญาตประกอบการด้านยา เป็นต้น

และมีความเห็นเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ว่าควรมีการปรับปรุง ซึ่ง อย. น้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ทุกฝ่ายคลายความวิตกกังวล อย.ขอย้ำว่า พร้อมรับฟังความเห็นและข้อห่วงใย ตลอดจนข้อสังเกตอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าความเห็นทุกความเห็นได้รับการพิจารณาอย่างแท้จริงครบทุกด้าน ทั้งนี้ อย. ยินดีที่จะพบปะหารือเพื่อชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังคงรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความเห็นมาดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปทางกฎหมาย ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส ชัดเจน และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับประโยชน์ เข้าถึงยา และความปลอดภัยจากการใช้ยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เภสัชค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ อย. ให้วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชขายยาได้ ไม่ปลอดภัยต่อ ปชช.

แนะถอยคนละก้าวร่าง พ.ร.บ.ยา เขียนให้ชัดยาอะไรที่วิชาชีพอื่นสั่งจ่ายได้บ้าง

อย.ยันแก้ กม.ยา ยึดหลัก ปชช.ปลอดภัย เตรียมแจงความคืบหน้า 27 ส.ค.นี้

ชมรมเภสัชฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.ยา แจง 6 ช่องโหว่สุดเสี่ยง จี้ อย.ทบทวนด่วน

สภาพยาบาลหนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เอื้อทุกวิชาชีพทำงานร่วมกันได้ แจงหลักสูตรมีสอนเรื่องยา

ชี้ร่าง พ.ร.บ.ยาอ่อนด้อยยิ่งกว่าของเดิม ยันผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นความปลอดภัยของ ปชช.

อย.เตรียมตั้ง คกก.ถกร่าง พ.ร.บ.ยา “เปิดช่องวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้”

สภาเภสัชกรรมชี้ร่าง พ.ร.บ.ยา ซ้ำรอยเดิม อย.ทำปัญหาวนกลับจุดเดิม หนุนใช้ระบบใบสั่งยา

เภสัชกรอีสานยืนยันค้านร่าง พ.ร.บ.ยา เพื่อ ปชช.ใช้ยาปลอดภัย ไม่ได้ปกป้องวิชาชีพ

อย.ชี้เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ยาผิด โดยเฉพาะประเด็น ‘จ่ายยาและขายยา’ ยืนยันมีข้อดีหลายด้าน

องค์กรประชาชนอีสานร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ชี้เอื้อประโยชน์ทุนกินรวบ