ประเมินผล 10 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กทม.

Sun, 2016-07-03 21:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 1 ก.ค. 59 นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานปัจจุบัน พร้อมแจ้งแผนการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ประจำปี 2559

นพ.ชูวิทย์ กล่าวว่า จากการตรวจผลประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 7 ศูนย์ พบว่ามีผลการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปี 2558 จากการประเมินผล ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร/ศักยภาพ ด้านสถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร ด้านเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านสหสาขาวิชาชีพในองค์กร ด้านศูนย์กลางการให้บริการและเครือข่ายส่งต่อ ด้านศูนย์กลางการฝึกอบรม/หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ด้านความสำเร็จของการศึกษา ด้านศูนย์กลางข้อมูลผู้ป่วย ด้านผลงานวิจัยที่ชี้นำสังคม และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายกับองค์กรวิชาชีพ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 4

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลาง ระดับ 3

ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง ระดับ 3

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 3

ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 3

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 3

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 3

ทั้งนี้ พบว่า การดำเนินงานทั้ง 7 ศูนย์ มีจุดเด่นของการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ต่างๆ อีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลกลาง ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น ซึ่งได้กำหนดการตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2559 ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง (26 ก.ค. 59) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (28 ก.ค. 59) และโรงพยาบาลตากสิน (1 ส.ค. 59)