ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สังคมผู้สูงวัย หลายโรครุมเร้า กินยาหลายชนิด เสี่ยงใช้ยาผิด สัปดาห์เภสัชกรรม 8-14 ส.ค. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค และช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาผิดแบบผิดๆ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยา ขอรับคำปรึกษาเภสัชกรในสถานพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้าน ภายใต้คำขวัญ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”

ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2559 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 โดยเภสัชกรทุกสาขาจะร่วมกันจัดกิจกรรมในทุกภูมิภาค มุ่งเน้นการดูแลการใช้ยาของผู้สูงวัย เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และมีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคเรื้อรังต่างๆ จึงมีการใช้ยามากกว่าวัยอื่น จากผลการสำรวจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2558 พบว่า ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้สูงวัยมักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน หรือเป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดตีบ อัมพาต-อัมพฤกษ์ ข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็ง เป็นต้น และส่วนใหญ่เป็นมากกว่า 1 โรค ทำให้ได้รับยาหลายชนิด จึงมีความเสี่ยงที่จะ เกิดผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายจากการใช้ยาผิดได้ง่าย

“ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะดื้อ และไม่ดูแลตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น ไม่ชอบไปโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำปรึกษาในการใช้ยา กลัวว่าลูกหลานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง กินยาไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีปัญหาที่เกิดสภาพร่างกายที่เสื่อมไปตามวัย ทั้งปัญหาการเคลื่อนไหว สายตา และความจำ ทำให้ผู้สูงวัยใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล สุขภาพย่ำแย่ หากปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขสะสมในระดับประเทศ  แนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยใช้ยาผิด คือจะต้องมีผู้ดูแลคอยจัดยาให้ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สูงวัยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ วิธีการจัดเก็บยา การตรวจสอบสภาพยา ต้องไม่เสื่อมสภาพ และยายังไม่หมดอายุการใช้ ต้องอ่านชื่อยา และฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยาทุกครั้ง เมื่อพบยาที่มีชื่อเหมือนกันหรือคล้ายกัน ควรสอบถามเภสัชกรก่อนใช้ยาเพื่อป้องกันปัญหาการ ใช้ยาซ้ำซ้อนเกินขนาด เมื่อจัดยาเป็นมื้อเพื่อดูแลให้ผู้สูงวัยได้รับประทานยาอย่างถูกต้องตามแพทย์สั่ง ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติหรือไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการไปพบเภสัชกรปรึกษาเรื่องการใช้ยาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลาด้วย” ภก.นิลสุวรรณ กล่าว

พล.ต.ภก.อนุมนตรี วัฒนศิริ ประธานจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2559 เปิดเผยว่า สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้มีการจัด “สัปดาห์เภสัชกรรม” เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงบทบาททางวิชาชีพและระดมการจัดกิจกรรมของเภสัชกร ในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและยาแก่ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสัปดาห์เภสัชกรรมได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษแล้ว

สำหรับปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ที่เภสัชกรทุกสาขาจะร่วมกันจัดขึ้นในทุกภูมิภาคแล้ว ทางสภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ยังได้ร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ หนังสือคู่มือการใช้ยาในผู้สูงวัย สมุดจดบันทึกยา แผ่นพับให้ความรู้ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข” วิดีโอคลิป “แกะเกร็ดเคล็ดลับยา” แผ่นป้ายรณรงค์ เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านยาชุมชนต่างๆในเครือข่าย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาอย่างปลอดภัยแก่ผู้สูงวัย ช่วยลดปัญหาด้านการใช้ยาในผู้สูงวัยอีกทางหนึ่ง