ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วย กับหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์มือถือ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 : HiMSS Asia Pacific 16 จัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสารสนเทศระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Information Management System Society : HIMMSS Asia Pacific) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ชนะการประกวดนวัตกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 3 รางวัล โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญของระบบดิจิตอลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Tourism Hub) รองรับการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว ได้อย่างคุ้มค่า โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพด้านระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลทดลองดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลสากล

ทั้งนี้ หลักสำคัญในการพัฒนา  ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลด้านสารสนเทศสุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลและการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสื่อสารเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย หรือโมบายดีไวส์ (Mobile device) ต่าง ๆ ภายใต้กติกา กฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ร่วมกับการใช้เลขบัตรประชาชน ทำให้เข้ารับการดูแล บำบัดรักษา ด้วยประวัติผู้ป่วยชุดเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังคาดหวังที่จะขยายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ICT Innovations for eHealth & mHealth” นั้น มี 3 ประเภทผลงาน ได้แก่ 

1.นิสิต/นักศึกษา รางวัลผลงานนวัตกรรมดี ทีม enGeno ผลงาน โปรแกรมเอ็นจีโอ : แผนภูมิครอบครัวเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน

2.ประชาชนทั่วไป รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ทีม Smart-D ผลงาน แพล็ตฟอร์มนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการมใช้บริการในบัจจุบันและอนาคต

และ 3.เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ทีมโรงพยาบาลนครพนม ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care)