เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เผยผลการประเมินรอบ 9 เดือนหลังพลิกโฉมเป็นสมาร์ท ฮอสปิตอล ตอบโจทย์การเป็นรพ.เฉพาะทางจิตเวชประจำเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ 3 ลด 3 เพิ่ม พบว่าได้ผลคุ้มค่า โดยเฉพาะที่แผนกโอพีดี ผู้ป่วยใช้เวลาหาหมอเพียง 110 นาที ก็ได้กลับบ้าน โดนใจผู้ใช้บริการสูงถึงร้อยละ 95 แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชขาดนัดได้ร้อยละ 90 เตรียมขยายผลในปีต่อไปอีกหลายเรื่องอาทิ เทเลเมดิซีน ใช้ระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด้วยใบหน้าแทนบัตรประชาชน และต่อยอดสู่เวอร์ชั่น รพ.มือถือ
  2019-09-29 16:22
 • รมช.สาธารณสุข ให้เขตสุขภาพที่ 6 ยึดปัญหา (pain points) เป็นสำคัญ แล้วค่อยนำร่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริการ ชื่นชมโรงพยาบาลสมุทรปราการ นำระบบการจัดการแบบลีน ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Block Chain ข้อมูลปลอดภัย เชื่อมโยงทุก รพ.ในจังหวัด
  2019-08-05 15:06
 • หากพูดถึงสมาร์ทซิตี้ ชื่อของจังหวัดขอนแก่นคงเป็นจังหวัดแรกๆ ที่คนคิดถึงเพราะเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดต้นแบบในการเป็นสมาร์ทซิตี้ร่วมกับเชียงใหม่และภูเก็ต โดยคอนเซ็ปต์สมาร์ทซิตี้ของ จ.ขอนแก่น จะประกอบด้วยความสมาร์ทในหลายๆด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคอนเซ็ปต์ Smart Living หรือการเป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย
  2019-05-13 19:51
 • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดแออัด ลดรอคอย เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบบล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ช่วยจัดยา อ่านฟิล์มเอกซเรย์ อ่านภาพจอประสาทตา
  2019-05-07 15:32
 • นักวิชาการชี้ AI, Blockchain, Cloud และ Big Data ก็เหมือน teenage sex ย้ำจะ Digital Transformation ด้านสุขภาพต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนแล้วค่อยเลือกเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เลย
  2019-05-03 08:58
 • โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการให้เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ด้วยนโยบาย Smart Healthcare นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบยา ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ตลอดจนระบบจัดการคิวอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา การเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการรักษา ลดความแออัด และลดระยะเวลาการรอคอย
  2019-02-20 18:36
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับมอบโปรแกรม Long Term Care การขึ้นทะเบียน Care Manager, Care giver และจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2018-04-02 20:56
 • สธ.พัฒนา รพ.ในสังกัดเป็น Smart Hospital นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา เริ่มจาก รพ.สังกัดกรมการแพทย์ และขยายผลไปยัง รพศ./รพท.ทั่วประเทศ
  2018-02-22 12:34
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รองรับสาธารณสุข 4.0 พร้อมหารือ สำนักงาน ก.พ. ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  2017-10-22 13:59
 • กระทรวงสาธารณสุข รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ด้านระบบบริหารจัดการ DATA CENTER โดยผ่านการประเมินจากบริษัท British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ย้ำภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการเป็นหน่วยงานหลักดูแลข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ
  2017-09-22 16:38
 • สธ.จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559-2563 มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ปลอดภัย และก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
  2017-07-24 08:48
 • ชี้เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอยแพทย์ใน รพ. ลดทำงานซ้ำซ้อน ช่วยให้ข้อมูลสุขภาพจำนวนมากถูกนำมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
  2017-04-12 16:41

Pages