ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ชวนนักคิด นักพัฒนา ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ เข้าถึงง่าย รู้ข้อมูลสุขภาพรวดเร็ว ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 570,000 บาท ส่งผลงานที่ http://ict.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 นี้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงข่าว “โครงการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “ICT Innovations for eHealth & mHealth” เชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการพัฒนารูปแบบโปรแกรมประยุกต์บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 570,000 บาท 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้นำความรู้จากการศึกษาและการทำงานจริงมาใช้ และเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology startup) ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2560 เพื่อให้ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพมีความน่าสนใจ กระทรวงสาธารณสุขจึงเชิญชวนนักคิด นักพัฒนา ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ ดังนี้  

1. หมวดโปรแกรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ (เช่น Software ที่ให้ผลลัพธ์เป็นกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่)

2.หมวดสุขภาพประชาชน เป็น software ที่ให้ผลลัพธ์เป็นการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยตรง เช่น โดยการส่งเสริม ให้ข้อมูลความรู้ ป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพ เป็นต้น)  

3. หมวดการให้บริการสุขภาพ เป็น Software ที่ให้ผลลัพธ์ เป็นการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าถึงและใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้าง Platform ใหม่ เป็นต้น

ทั้ง 3 ประเภท สามารถนำเสนอในรูปแบบของโปรแกรม หรือ Mobile Application หรือนวัตกรรมอื่นๆ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งรายบุคคลและทีม โดยแบ่งออกเป็น  3 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทประชาชนทั่วไป 2.ประเภทนิสิต/นักศึกษา 3.ประเภทบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นทีมเสนอได้ทีมละ 1 โครงการ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา ในปี 2559 มีผู้สมัคร 61 ทีม เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 29 ทีม นิสิต/นักศึกษา 18 ทีม ประชาชนทั่วไป 14 ทีม โดยโรงพยาบาลนครพนม ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ผลงาน “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยระยะยาว” (Long Term Care) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ผลงาน “ระบบสืบค้นประวัติผู้ป่วย” (Patien Profile) ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้มีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดที่สนใจ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดความคิด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะยึดที่ 6 ด้านได้แก่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและให้บริการด้านสาธารณสุข ความสะดวกในการใช้งาน เป็นนวัตกรรมใหม่ต่อการใช้งานของศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกแบบระบบ ความสมบูรณ์ และความเป็นไปได้ในการขยายผล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นคณะกรรมตัดสิน รางวัลมีทั้งหมด 15 รางวัล มูลค่ารวม 570,000 บาท

ด้าน นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนวคิดผลงานเบื้องต้น ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 หรือที่ mHealth@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 นี้ โดยในรอบแรก คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ประกวดรอบที่ 1 ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2560 จากนั้นผู้ประกวดจะต้องจัดทำเอกสารแนะนำการใช้งาน (user guide) และนำเสนอผลงาน ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 และ 7 มิถุนายน 2560 ประกาศผลรอบที่ 2  ส่วนการประกาศผลตัดสิน และการนำเสนอผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:/ict.moph.go.th โทร 02-590-1204 , 02-590-1207-8  ในวันเวลาราชการ