ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : คลังประเดิมอีเพย์เมนต์จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาทที่มีผู้ได้รับสิทธินี้ 8.5 หมื่นคน ใช้เงินประมาณ 34 ล้านบาท เริ่ม 9 ก.ย.นี้ ก่อนขยายผลไปยังเบี้ยคนชราและคนพิการ

นายมนัส แจ่มเวหา

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนโดยตรง เริ่มจากการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง ในอัตราเดือนละ 400 บาท ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวทั้งสิ้น 8.5 หมื่นคน ใช้เงินประมาณ 34 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐให้กับประชาชนโดยตรง และจะมีการขยายผลไปยังเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งกรมบัญชีกลางพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) และแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

ขอบคุณที่มา: www.posttoday.com