ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คกก.วัคซีนแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ก่อนเสนอครม.พิจารณา พร้อมเสนอ คกก.พัฒนาระบบยาปรับแนวทางพิจารณาวัคซีนเพื่อนำเข้าบัญชียาหลักชาติให้เร็วขึ้น เร่งดำเนินการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าบัญชียาหลัก เพื่อให้นักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของ สธ.และ สปสช.      

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้น เพื่อเร่งรัดการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อ ครม. โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก.พ. กพร. สำนักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นสนับสนุน และหลายหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

พลเรือเอกณรงค์ กล่าวต่อว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาของ ครม.และ สนช. จะทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนที่จำเป็น มาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากโรคติดต่อต่างๆ

นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงกลไกการพิจารณานำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้บริการแก่เด็กและประชาชนทั่วประเทศ โดยเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาวัคซีน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณานำวัคซีนใหม่เข้าบัญชียาหลักได้รวดเร็วขึ้น สำหรับการพิจารณานำวัคซีนเอช พี วี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) เข้าบัญชียาหลัก ให้ประสานงานเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำวัคซีนมาเริ่มต้นให้บริการแก่เด็กนักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติงรองนายกฯ "ณรงค์" ระวังเป็นเหยื่อทีมเชียร์ซื้อวัคซีน HPV แพง