ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลสำรวจปี 59 ประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ระดับสูง ได้ 8.73 จากคะแนนเต็มสิบ ขณะที่ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขทีมีต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพได้ 7 คะแนน ในส่วนของความพึงพอใจขององค์กรภาคี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคมนั้น พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจ 7.96 คะแนน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2559 ซึ่งมีการสำรวจเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ผลสำรวจปีนี้พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับสูงคือ 8.73 คะแนนจากเต็มสิบ ขณะที่ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขทีมีต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพได้ 7 คะแนน ในส่วนของความพึงพอใจขององค์กรภาคี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคมนั้น พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจ 7.96 คะแนน ผลสำรวจด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประชาชนร้อยละ 91.4 รับทราบว่าคนไทยทุกคนได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้าไม่มีสิทธิอื่นๆ ประชาชนร้อยละ 78.26 รับทราบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน จากเดิมที่ยังมีการรับรู้ว่าเป็นการสงเคราะห์จากรัฐ

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีข้อเสนอให้มีบริการที่เท่าเทียม การมีอยู่ของระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี การทำให้ประชาชนรู้สิทธิมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล ส่วนด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนั้น มีข้อเสนอแนะให้บริการที่ รวดเร็ว จัดบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอ

“จากผลสำรวจปีนี้ พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อสิทธิหลักประกันสุขภาพในระดับสูง สะท้อนว่าประชาชนเชื่อมั่นประสิทธิภาพและคุณภาพรักษาพยาบาลในระบบ นับเป็นขวัญกำลังใจการทำงาน ของบุคลากรในระบบสาธารณสุข เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผลจากการพัฒนาที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำมาโดยตลอด ก็ได้ผลเป็นที่น่ายินดี ประชาชนให้การยอมรับและพึงพอใจ ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขนั้น แม้จะไม่เท่าประชาชน แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้มอบให้ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจให้มากที่สุด” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การสำรวจปี 2559 นี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 21,912 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน 9,429 คน อปท. 4,725 คน บุคลากรสาธารณสุข 7,251 คน และองค์กรภาคประชาสังคม 507 คน มีเป้าหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรับทราบประเด็นที่ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข อปท. และภาคประชาสังคมต้องการให้มีการสนับสนุน รวมทั้งการเสนอปัญหาอุปสรรคที่มีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ