ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจงสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาฯ ดำเนินด้วยความโปร่งใส ระบุ กรณี 3 จพ.สธ.รพ.สงขลารับขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว แต่ยันไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เหตุส่งหลักฐานถึงสำนักงานสภาฯ หลัง 23 มิ.ย. 59 ตามประกาศหลักเกณฑ์สมัครสมาชิกเลือกตั้ง แต่ยอมรับกรณี นางกลิ่นสุคน เกิดความผิดพลาดดึงเอกสาร แต่ประสานแก้ปัญหาแล้ว เตรียมเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม พร้อมระบุกรณีปัญหาสมัครสมาชิกสภาฯ มีเพียงส่วนน้อยมาก แต่หลับถูกสร้างกระแสวุ่นวาย โยงตกหล่นถึง 3,000 คน เรียกร้องยุติการให้ข้อมูลไม่เป็นจริง

นายสมบัติ ชูเถื่อน สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวถึงกรณีปัญหาการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนว่า ตามที่มีการให้ข้อมูลผ่านโซเชียลต่างๆ ขณะนี้ ต้องชี้แจงว่าเป็นปัญหาของการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ไม่ใช่กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งกรณีที่มีการยกตัวอย่างผู้มีปัญหาในการสมัคร ขณะนี้ทางสภาการฯ ได้มีการประสานและแก้ไขปัญหาเพื่อรับขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบได้

กรณีของ น.ส.สิริเพ็ญ อัคคะเมธี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สงขลา, น.ส.มนพร จันทร์พูล และ น.ส.อาดีละห์ อับดุลเร๊าะแม ที่ได้ยื่นสมัครในคราวเดียวกัน ขณะนี้ทั้ง 3 คนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ในกรณีที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้น ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับที่ 2 ที่ได้ขยายการกำหนดเป็นสมาชิกสภาฯ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ให้ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตัวเองถึงสำนักเลขาธิการสภาการฯ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในการดำเนินการจึงต้องยึดตามประกาศฉบับนี้ที่ระบุหลักเกณฑ์ชัดเจน

“ส่วนที่มีการระบุว่า ในการกำหนดระยะเวลาจัดส่งเอกสารสมัครต้องยึดวันประทับตราไปรษณีย์นั้น มองว่าเป็นการพูดโดยไม่อ่านเนื้อหาในประกาศที่เขียนชัดเจน ซึ่งประกาศนี้ลงนามโดยนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องยึดตามประกาศฉบับนี้ และเรื่องนี้ถือเป็นกติกา ไม่ใช่ความรู้สึก หรือจะอ้างหลักสากลคงไม่ใช่ เพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้ชัดเจน อีกทั้งการอยู่ในสังคมหมู่มากจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกติกา”

นายสมบัติ กล่าวว่า ส่วนกรณีของนางกลิ่นสุคน แก่นโต เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. คลองใหม่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พร้อมกับสามี นายพิทยพุฒ แก่นโต และสมาชิกรายชื่ออื่นๆ ผ่านอนุกรรมการรับสมัครสมาชิกการสาธารณสุขชุมชน แต่กลับไม่ปรากฎรายชื่อสมาชิกผู้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้งนั้น กรณียอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการดึงเอกสาร เนื่องจากผู้สมัครสมาชิกมีจำนวนเป็นหมื่นราย อย่างไรก็ตามหลังเกิดปัญหาได้มีการประสานกับนางกลิ่นสุคนแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อย สถานะขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณารับเป็นสมาชิกของสภาฯ ไม่มีปัญหา โดยจะมีการนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ เพิ่มเติมในจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อไป

สำหรับที่มีการพูดโยงถึงขนาดที่ว่า มีผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก 3,000 คนที่ชื่อตกหล่นนั้น หากเป็นข้อเท็จจริงเชื่อว่าทั้ง 3,000 คนคงไม่อยู่เฉย คงต้องมีการติดตามการสมัครสมาชิกเข้ามายังสภาฯ แล้ว เช่นเดียวกับสมาชิกทั้ง 4 คนที่มีปัญหา ทั้งนี้มองว่าผู้นำข้อมูลนี้ออกมาอาจรับทราบหรือติดตามข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยมีการตั้งข้อสังเกตพร้อมนำไปเผยแพร่จนเกิดกระแสความวุ่นวายขณะนี้ เรื่องนี้แง่หนึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการตรวจสอบ แต่ในอีกแง่หนึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์วิชาชีพได้ ซึ่งยืนยันว่าการสมัครสมาชิกเราทำไปด้วยความโปร่งใสและดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ โดยล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 มีผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาฯ แล้ว 20,574 คน

“ขณะนี้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ยังคงมีจำนวน 17,302 คน แต่หลังจากที่มีการแก้ไขกรณีของนางกลิ่นสุคนแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เพราะถือเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีปัญหาเอกสารตกหล่นซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและได้แก้ไขปัญหาแล้ว จึงไม่ควรนำความผิดพลาดกรณีเดียวที่เกิดขึ้นนี้ไปสร้างกระแสว่าตกหล่นถึง 3,000 คน คงไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่ปฏิบัติงานที่พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้ว”  นายสมบัติ กล่าวและว่า ส่วนที่มีการระบุถึงการนำเสนอรายชื่อเพิ่มเติมจำนวน 961 คน เพื่อให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นั้น เป็นเพียงการเสนอรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกหลังวันที่ 16 มิถุกนายน 2559 ไม่ใช่รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เข้าใจเจตนาของผู้ที่ออกมาสร้างกระแส และไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรต่อวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งการจัดเลือกตั้งครั้งแรกของสภาการสาธารณสุขชุมชน ยืนยันว่าได้ดำเนินไปอย่างโปร่งใส โดยสภาฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการเลือกตั้งใดๆ มอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการ โดยมีประธานคือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกคนต่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และต่างพยายามทำให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างโปร่งใสมากที่สุด ทั้งนี้ทางสภาฯ คงนำปัญหาความวุ่นวายและข้อมูลต่างๆ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสภาฯ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 9 กันยายน นี้ เพื่อให้รับทราบ พร้อมกันนี้ยังจะทำข้อมูลชี้แจงไปยังสื่อต่างๆ ที่นำเสนอข่าวด้วย

“ขอให้สมาชิกสภาฯ มีความเชื่อมั่นในสภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้งในเรื่องการรับสมัครสมาชิก การจัดการเลือกตั้ง ซึ่งทุกอย่างเราทำอย่างมีหลักเกณฑ์และดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งในกรณีผู้ที่ตกหล่นมีเพียงส่วนน้อยมาก และทางสภาฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สภาการสาธารณสุขชุมชน (ดู ที่นี่) ได้มีการชี้แจงกรณีปัญหาต่างๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยยืนยันไม่มีการลิดรอนสิทธิผู้ที่ยื่นสมัครสมาชิกสภาฯ 3,000 คน ตามที่มีการระบุ รวมถึงหลักเกณฑ์การตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้บุคคล กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ยุติการกระทำดังกล่าวและหากยังไม่หยุดการกระทำดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โวยยอดสมาชิกสภาสาธารณสุขชุมชนตกหล่น 3 พัน ด้านสภาฯ ยันไม่มีค้างท่อ ย้ำโปร่งใส

เปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็น กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน 12-23 ก.ย. ยันกระบวนการโปร่งใส

ผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน ทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึง รมว.สธ.

สคสท.ยันข้อมูลจริง จี้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์สภาการสาธารณสุขฯ