ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา ชี้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ หากเจ้าของบ้านปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านของตนต้องทำลายหรือแก้ไข หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มแข็ง โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอในบางจังหวัด สามารถควบคุมโรคได้จนแนวโน้มสถานการณ์คงที่ ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมโรคเกิดจากความร่วมมือของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก ช่วยกันเก็บกวาดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากยุงที่ทำให้เกิดโรคคือยุงลาย ซึ่งขยายพันธุ์ในน้ำใส สะอาด ที่อยู่ในบ้านและรอบบริเวณบ้าน หากินรัศมี 100 เมตร ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและยุงภายในบ้านตนเองทุก 7 วัน ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ก็จะปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาด้วย 

“ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปกปิดข้อมูล ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนร่วมมือและปฏิบัติตัวถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนก จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ สำหรับข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 23 ราย ตั้งแต่ต้นปีมีหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง 33 ราย คลอดแล้ว 8 ราย ทารกทุกคนปกติ” 

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ โดย รมว.สาธารณสุข ได้ออกประกาศตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกาศกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ซึ่งมีผลทำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายก อบต.) มีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของบ้านที่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านของตนต้องทำลายหรือแก้ไขไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)