ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง 5 รองอธิบดีขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ครม.ได้เห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิบดีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้

1.นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯ

2.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯ

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯ

4.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯ

5.พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการฯ