ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สพฉ.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคนใหม่ แทนเลขาธิการคนเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 29 ก.พ. 60 พร้อมกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ย.59

สืบเนื่องจาก นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กพฉ.) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ระบุว่า ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โดยผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 (1) (4) (5) (6) (7) และ (11)  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551   

3. คุณสมบัติเฉพาะผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือทางอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ การวางแผน และการวางกลยุทธ์ และสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

4. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มนิติการ ชั้น 5 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 ถึง 16.30 นาฬิกา ทุกวัน เว้นหยุดราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-872-1669 , 087-013-1669  อีเมล์ Legal@niems.go.th