ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเขตสุขภาพที่ 10 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 จัดทำโครงการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี  เติบโตดี  เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพเขตสุขภาพที่ 10 โดยเชิญหน่วยงาน จาก 4 กระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม

โดยมี พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10

พญ.วารุณี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาเด็กไทยในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาระดับสติปัญญาหรือ IQ ลดต่ำลง ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็กแว้น รวมไปถึงปัญหามารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร พบว่า มีปัญหาพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าสูงเกือบร้อยละ 40 ปัญหาระดับสติปัญญาหรือ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์สูงอยู่ใน 10 ลำดับสุดท้ายของประเทศ

ทั้งนี้สาเหตุเกิดจาก 3 ประเด็นหลักที่สำคัญ คือ

1) แม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเจริญพันธุ์และขณะตั้งครรภ์ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฝากครรภ์ช้า ฝากครรภ์ไม่ครบ น้ำหนักไม่เพิ่มตามเกณฑ์ ขาดสารอาหาร ขาดไอโอดีน และมีภาวะซีด 

2) ปัญหาในขณะคลอด เช่น คลอดก่อนกำหนด คลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด เด็กกินนมแม่ไม่ครบ 6 เดือน เมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยเด็กต่ำกว่า 5 ปี พบปัญหาขาดสารอาหาร ขาดไอโอดีน ปัญหาเด็กเตี้ย และปัญหาซีดจากการขาดธาตุเหล็ก

3) ความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ขาดวามรู้และทักษะที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ใช้สื่อทีวี หรือ สื่อไอที กับเด็กก่อนอายุ 2 ขวบ การเผชิญกับความรุนแรงในชุมชนและสังคม

ถ้าหากเราปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป เราก็จะได้เด็กไทยที่ไร้คุณภาพเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ด้อยคุณภาพและส่งผลกระทบถึงการพัฒนาของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในระดับพื้นที่ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หากพวกเราทุกคนทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 กระทรวงหลักคือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องดูแล ทั้งในส่วนของ อบต.เทศบาลและศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลศูนย์เด็กเล็กเอกชน รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการให้กับสตรีและเด็กที่ด้อยโอกาส และกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ดูแลการจัดบริการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของแม่และเด็ก ทั้งนี้ทุกหน่วยงานดังกล่าวตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตามบทบาท หน้าที่ของแต่ละกระทรวง ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน