ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ในการประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งที่10 ภายใต้แนวคิด "Inner Power, Together We can" ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายสันติ ทวยมีฤทธิ์ รองประธานด้านบริหาร ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ กล่าวในฐานะตัวแทนคณะจัดการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน HA และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

ด้าน นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ หรือ HACC นครชัยบุรินทร์ กล่าวว่า HACC นครชัยบุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ และเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเพื่อจะนำไปพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลต่อไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมบรรยาย และยังมีการประกวดผลงานนิทรรศการในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมีลานหนังสือทำมือกับคลินิกให้คำปรึกษาปัญหา การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก สรพ.ไปร่วมตอบคำถามด้วย

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี 3 แห่ง ดังนี้

1.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

2.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน

3.รพ.กรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี 7 แห่ง ดังนี้

1.รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร

2.รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

3.รพ.ตำรวจ กรุงเทพมหานคร

4.รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี

5.รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม

6.รพ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

7.รพ.ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง