ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ย้ำการร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทบการให้บริการผู้ป่วย แนะผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ขอให้จัดเวลาออกกำลังกายให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพ และสร้างค่านิยมให้คนไทยออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 น. – 16.30 น.เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้นนั้น

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการกระตุ้นคนไทยให้หันมาออกกำลังกาย และปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน มีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ได้ดีเดย์เริ่มกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่ทุกวันพุธ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ดังนั้นการร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการผู้ป่วย ส่วนผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันพุธได้ ขอให้จัดเวลาในการออกกำลังกายให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นประชาชนออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพ สร้างค่านิยมให้คนไทยออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การเดินหรือปั่นจักรยาน แทนการขับรถ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ