ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.รับทราบความก้าวหน้าสรรหาเลขาธิการ สปสช. ตัดผู้สมัคร 2 ราย “ผอ.รพ.รามาธิบดี - สาธารณสุขนิเทศก์ สธ.” ขาดคุณสมบัติ หลัง คกก.สรรหาพิจารณาตามกฤษกาตีความ เหตุหากรับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. 6 มี.ค.60 ยังไม่พ้น 1 ปีผู้มีลักษณะต้องห้ามผู้สมัครเลขาธิการ สปสช. เตรียมคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 3 ราย เสนอบอร์ด สปสช.พิจารณา 6 มี.ค.นี้  

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานบอร์ด สปสช. ได้มีวาระรายงานความก้าวหน้าการสรรหาเลขาธิการ สปสช.และได้รับทราบตามที่คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.นำเสนอ โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รศ.ทัศนา บุญทอง กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะกรรมการสรรหาได้รายงานให้ทราเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา32(12) โดยพบว่ามีผู้สมัครที่มีลักษณะต้องห้าม คือ 

1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เนื่องจากเป็นผู้มีอำนาจจัดการในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช. 

2.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช.

และ 3.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้บริหารในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา สปสช.

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเกี่ยวกับการพ้นการเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามไว้ว่า “เว้นแต่สัญญาหรือข้อตกลงจะสิ้นสุดเกิน 1 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. หรือพ้นจากตำแหน่งเกิน 1 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.” ซึ่งก่อนหน้านี้บอร์ด สปสช.ได้มีมติกำหนดให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

รศ.ทัศนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเกี่ยวกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้นมีความเห็นว่า ในจำนวนผู้สมัคร 3 ราย มีเพียงผู้สมัคร 2 รายที่ขาดคุณสมบัติ คือ นพ.อิทธิพล เนื่องจากหากพิจารณาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 ในการจัดการนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช. ซึ่ง นพ.อิทธิพลดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อตกลงดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนฯ และโครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการก่อนหน้านี้ จึงยังไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เช่นเดียวกับ นพ.สุรศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา สปสช. โดยมีการจัดทำข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ สปสช. ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้อำนายการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศ่าสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วน นพ.ชูศักดิ์ พบว่าเคยเป็นผู้บริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช. ในข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขว่าด้วย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สปสช. และเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หากพิจารณวันที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 6 มี.ค. 60 จะพ้นจากตำแหน่งเกินกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง จึงไม่มีลักษณะต้องห้า

รศ.ทัศนา กล่าวว่า จากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการประชุมในวันที่ 14 ก.พ. 60 เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวน 9 คน (จากจำนวนผู้สมัคร 12 คน ซึ่งขาดคุณสมบัติ 2 คน และไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ 1 คน) ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมไม่เกิน 3 คน และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ให้บอร์ด สปสช.คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.ต่อไป