ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่น 50% ไม่เสียโอกาสการศึกษา งาน เด็กไม่ถูกทอดทิ้ง เติบโตมีคุณภาพ

กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ 5 กระทรวง “ศึกษา-สาธารณสุข-พัฒนาสังคมฯ-แรงงาน-มหาดไทย” แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่นลง 50% ภายในปี 2569 เปิดข้อมูลในปี 2558 พบหญิงวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรกว่า 100,000 คน เฉลี่ยวันละ 300 คน ความร่วมมือช่วยลดการเสียชีวิตของมารดา ทารก คลอดซ้ำ การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ไม่เสียโอกาสทางการศึกษา การงาน เด็กไม่ถูกทอดทิ้ง เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ถึงเวลาบูรณาการงานท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” ในการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 โดยประกาศเป้าหมายร่วมกันคือ “ลดอัตราการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในการลดปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่นลง 50% ภายในปี 2569 โดยบูรณาการ 5 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานสวัสดิการสังคม และท้องถิ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ในการมีส่วนร่วม 5 ข้อ ได้แก่

1.พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

2.ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู การสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ที่มีคุณภาพ

4.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น

และ 5.ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ โดยตั้งเป้าการลดปัญหาแม่วัยรุ่น อายุระหว่าง 10-19 ปี โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ในปี 2558 พบว่ามีหญิงวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร 104,300 คน หรือคลอดเฉลี่ย วันละ 286 คน อายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 3,000 คน อายุระหว่าง 10-19 ปี มีการคลอดบุตรซ้ำหรือคลอดบุตรครั้งที่สอง 12,702 คนหรือร้อยละ 12 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการตั้งครรภ์ เช่น การเสียชีวิตของมารดา ทารก เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ความเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย เสียโอกาสทางการศึกษาต้องหยุดเรียน หรือออกจากการศึกษา ในวัยทำงานจะเสียหน้าที่การงาน การสร้างรายได้ ขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร และเด็กจำนวนหนึ่งถูกทิ้งในสถานสงเคราะห์ ประมาณ 6,000 คนต่อปี หรือเด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
19 ชั่วโมง 51 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
19 ชั่วโมง 51 นาที ago
กลับด้านบน