ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติออกประกาศราคากลางยา ปี 60 ปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศเดิม ปี 59 จำนวน 68 รายการ มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาในการจัดซื้อ 12 รายการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา พ.ศ.2560 ระบุว่า

“1.ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ดู ที่นี่

2.ให้ใช้ราคากลางของยา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3.ราคากลางของยาที่ประกาศนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับ

4.1 รายการยาในกลุ่มที่ 1-20 และกลุ่ม others ตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

4.2 รายการยาในกลุ่มที่ 21 กลุ่มยา Angiotensin Recepter Blocker (ARB) เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.2560 ฉบับนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ดู ที่นี่) จำนวน 68 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาในการจัดซื้อ จำนวน 12 รายการ ดังนี้

1. Aluminium hydroxide suspension ขนาดบรรจุ 240 ml

2. Antazoline hydrochloride+tetrahydrozoline hydrochloride eye drop 0.05+0.04 mg/ml ขนาดบรรจุ 60 ml

3. Benzyl benzoate lotion/emulsion 25% ขนาดบรรจุ 60ml

4. Hyoscine butylbromide (hyoscine-n-butylbromide) sterile solution 20 mg/ml ขนาดบรรจุ 1ml

5. Chloramphenicol eye ointment 1% ขนาดบรรจุ 5gm

6. Dextromethorphan hydrobromide tablet 15 mg

7. Griseofulvin tablet 500mg

8. Hydroxyzine hydrochloride syrup 10 mg/5 ml ขนาดบรรจุ 60 ml

9. Lincomycin hydrochloride sterile solution 300 mg/ml ขนาดบรรจุ 2 ml

10. Lincomycin hydrochloride sterile solution 300 mg/ml ขนาดบรรจุ 10 ml

11. Mebendazole suspension 100 mg/5 ml ขนาดบรรจุ 30 ml

12. Terbutaline sulfate tablet 2.5 mg

และเพิ่มเติมราคากลางยาของกลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 56 รายการ ดังปรากฎในกลุ่มที่ 17, 20 และ 21 ตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด