ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เคาะเลือก “หมอศักดิ์ชัย” นั่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ด้วย 16 คะแนนเสียง หลังเว้นว่างตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.นานร่วม 10 เดือน ชนะ “หมอทรงพล” ได้รับ 13 คะแนน ขณะที่หมอวิทยาไม่มีคะแนน เผยใช้เวลาถกคัดเลือกนานถึง 7 ชั่วโมง      

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 น. ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีวาระคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

บอร์ด สปสช.ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช. ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมี นายต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกผู้สมัคร 3 คน จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จำนวน 9 คน เพื่อเสนอต่อบอร์ด สปสช. พิจารณา คือ

1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ราชบุรี

2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.

และ 3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการและอดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช.

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้เปิดให้ผู้สมัครเลขาธิการ สปสช.ทั้ง 3 คน แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเปิดให้กรรมการ สปสช.ลงคะแนนลับ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือก นพ.ศักดิ์ชัย เป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ด้วย 16 คะแนน ส่วน นพ.ทรงพล ได้ 13 คะแนน ขณะที่ นพ.วิทยา ไม่ได้รับคะแนน สำหรับการลงคะแนนครั้งนี้มีกรรมการลงคะแนน 29 คนจากกรรมการทั้งหมด 30 คน โดย นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้ออกจากที่ประชุมก่อนหน้าลงคะแนน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมเลือกบอร์ด สปสช.ในวันนี้ ใช้เวลานานร่วม 7 ชั่วโมง เนื่องจากมีการถกเถียงในประเด็นต่างๆ ทั้งคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร รวมถึงวิธีการลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการลงคะแนนเลือกเลขาธิการ สปสช.เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นอกจากนี้ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ยังได้ลงนามบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใส

ทั้งนี้เมื่อนับระยะเวลาเว้นว่างเลขาธิการ สปสช.เป็นยาวนานร่วม 10 เดือน โดย นพ.ศักดิ์ชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนที่ 3 วาระที่ 5 ต่อจาก นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ นพ.วินัย สวัสดิวร

ประวัติของ นพ.ศักดิ์ชัย อายุ ณ วันสมัคร 59 ปี 6 เดือน (วันที่ 4 กันยายน 2559) อาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ สปสช. และรองเลขาธิการ สปสช. ก่อนเกษียณอายุราชการ โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีผลงานโครงการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา มีผลงานการณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 8 จ.สระบุรี มีผลงานด้านระบาดวิทยา งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และแผนรวมพลังป้องกันยาเสพติด

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระดับ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานด้านระบาดวิทยา และงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระดับ 9 จังหวัดสิงห์บุรี มีผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข หลังจากนั้นได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ขอนแก่น