ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ดสู่ระดับสากลต้นแบบ หนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา คัดกรองมะเร็งเชิงรุกในโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้นหายขาดได้ถึงร้อยละ 90 ในปี 2560 จัดโครงการณรงค์คัดกรองป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 ราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของสถานบริการในสังกัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดปฏิรูประบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เพิ่มศักยภาพในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ เปิดศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ตั้งแต่ปี 2553 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือเพื่อการป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพัฒนาศูนย์โรคมะเร็งครบวงจรภายใต้ความร่วมมือระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน M.D. Anderson Cancer Center ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ด้านมะเร็งอันดับ 1 ของโลก ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกับศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลก (WHO-IARC) ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรของศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เป็นต้นแบบหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการได้

ด้าน นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถานการณ์โรคมะเร็งของจังหวัดร้อยเอ็ด พบปัญหามะเร็งตับและท่อน้ำดีสูงที่สุดในประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับหนึ่งในเพศชาย และอันดับสามในเพศหญิง ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวที่มีพยาบาลผ่านการอบรมการตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้ จากผลงานปี 2558 คัดกรองผู้ป่วย 4,625 คน พบผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีถึง 20 คน มีผู้ป่วยบางรายที่พบเป็นระยะเริ่มต้นและผ่าตัดรักษาหายขาดปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

ทั้งนี้ ในปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการณรงค์คัดกรองป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการตรวจอุจจาระด้วยวิธีชีวเคมี (iFOBT หรือ FIT) และส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) สำหรับประชาชนอายุ 50-75 ปี จำนวน 50,000 รายโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง