ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข เผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยและเข้าใจปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง อนุมัติงบกลางปี 2560 จำนวน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนในระยะยาวจะมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (7 เมษายน 2560) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเรื่องโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขาดสภาพคล่อง เช้าวันนี้จึงได้เดินทางไปเข้าพบเพื่อหารือ พร้อมผู้แทนสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานมาโดยตลอด และกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามปรับประสิทธิภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

อย่างไรก็ตาม เรื่องปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้ มีปัญหาตั้งแต่เริ่มมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ผ่านมาได้ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลมาช่วยตลอด ประคับประคองกันมาเรื่อยๆ พอมาถึงจุดนี้ต้องยอมรับว่า เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยก็มีมากขึ้น ขณะที่งบค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นไม่เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ส่งผลให้เกิดสภาวะการณ์เรื่องรายจ่ายคล่องตัวลดลง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและเข้าใจ โดยได้มีการพูดคุยกับผู้แทนสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการดำเนินการ ดังนี้   

ในระยะสั้น รัฐบาลจะอนุมัติงบกลางปี 2560 จำนวน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ส่วนในระยะยาว จะมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ มีโครงการชัดเจนหลายเรื่อง มีการตั้งคณะกรรมการไปแล้วหลายชุด เช่น ชุดหนึ่งอยู่ระหว่างปรับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสำคัญมากเป็นแม่บทในส่วนของการเงินการคลัง และเรื่องอื่นๆ มีหลายภาคส่วนให้คำแนะนำ พร้อมที่จะรับฟังและจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาปฏิรูป ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่าง ทั้งคน เงิน เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรง  ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดกำไร และการที่ทุกฝ่ายช่วยกันเต็มที่จะทำให้ระบบสุขภาพยังยืนอยู่ได้ โดยในอนาคตต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน