ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคประชาชนขอนแก่น 15 เครือข่ายออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ.ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ชี้มีหลายมาตราลิดรอนสิทธิของประชาชนที่จะได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ จ.ขอนแก่น 15 เครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เช่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมเพื่อนโรคไตจังหวัดขอนแก่น สื่ออาสาปันใจจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม M-CAN ชายที่มีเพศสัมพันธุ์กับชายจังหวัดขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยระบุว่า การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการในขณะนี้ มีหลายมาตราลิดรอนสิทธิของประชาชนที่จะได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทางเครือข่ายประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ คุ้มครองประชาชนทุกระบบให้มากขึ้น หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะบิดเบือนเจตนารมณ์ของการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับคนไทยที่รอพิสูจน์สถานะและคนบนผืนแผ่นดินไทย ทำให้คนไทยกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล

“การไม่ให้ สปสช.เจรจาต่อรองราคายาและจัดซื้อยาเองบางส่วน เพราะการตีความตามกฎหมายว่า สปสช.ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก เพราะยังไม่พบว่ามีระบบใดของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมารองรับการจัดซื้อยาที่จำเป็นและมีราคาแพง จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าหากเกิดปัญหายาขาดแคลนจนทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางกระทรวงจะจัดการปัญหาอย่างไร” นายปฏิวัติกล่าว

นอกจากนี้ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฉบับนี้ ยังมีการเพิ่มองค์ประกอบและสัดส่วนคณะกรรมการที่มาจากภาคผู้ให้บริการ ในขณะที่ผู้แทนประชาชนลดลงเนื่องจากมีกรรมการที่มาจากวิชาชีพเพิ่มขึ้น และงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยบริการมากขึ้น เป็นการตอกย้ำว่างานด้านสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนแต่เป็นเรื่องของหน่วยให้บริการสาธารณสุขเท่านั้น

“เพื่อให้กระบวนการแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ คุ้มครองสิทธิประชาชนให้มากขึ้นทั้ง 3 ระบบ ทางเครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จึงเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมาย ให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายและเริ่มกระบวนการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพิ่มสัดส่วนจากภาคประชาชน มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ในนามเครือข่ายประชาชนจะติดตามและเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าจะได้กฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้” นายปฏิวัติกล่าว