ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซล) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทย สู่การใช้งานในกระทรวงสาธารณสุข ในการใช้ “เดนตีสแกน” 6 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) ณ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้งานในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดงานและสักขีพยานในการลงนาม

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.และ วช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตามรายการบัญชีนวัตกรรมของไทยผ่านวิธีกรณีพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายสนับสนุน ร่วมผลักดันการใช้นวัตกรรมไทย ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ผลิตได้เองในประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรองจากผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ตามประกาศของสำนักงบประมาณในโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 3 กองทุนหลัก ได้แก่ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และประกันสังคม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ผลงานวิจัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม (Dentiiscan) เป็นงานทันตกรรมแบบ 3 มิติ ของ สวทช.จะช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นโครงสร้างช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วยแบบ 360 องศา ลดความผิดพลาดในการผ่าตัดในช่องปากของผู้ป่วย ที่สำคัญคือ เป็นนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย โดยมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสีจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ มีปริมาณรังสีต่ำใกล้เคียงกับเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ ผ่านความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณผลิตเครื่อง เดนตีสแกน 2.0 จำนวน 6 เครื่อง โดยในปีนี้ (2560) พร้อมนำไปติดตั้งและใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาล 6 แห่ง ได้แก่ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์, รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.แพร่, รพ.สกลนคร, รพ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความเหมาะสมตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) ด้านทันตกรรมเพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนในอนาคตและพัฒนาคุณภาพระบบบริการทันตกรรมแก่ประชาชน

โดยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริม ผลักดันในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีที่และอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ สร้างสังคมที่เปี่ยมสุข ประชาชนมีสุขภาพที่ดี นำสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต