อดีตพนักงานของรัฐสังกัด สธ. ปี 2543-2546 ขอทวงคืนอายุราชการ

พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อดีตนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่จบจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จบออกมาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็น “ข้าราชการ” ตามที่ทุกคนได้รับทราบข้อมูลก่อนที่จะมาทำการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า “ถูกฉีกสัญญา”

พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนี้ ประกอบไปด้วยหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ รวมจำนวนอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างปี 2543-2546 โดยประมาณ 26,549 คน

พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น และการจัดรูปแบบการบริหารงานภารกิจด้านบริการสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพิจารณาเป็นองค์กรมหาชนในอนาคต โดยไม่ได้มีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่นักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาทำการเรียน การศึกษา

การเริ่มทำงานของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในตอนนั้น มีข้อสังเกตหลายประการที่สะท้อนถึงการขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1.โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จากนโยบาย เช่น ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค

2.มีการบรรจุพนักงานของรัฐแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าข้าราชการ

3.พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย ได้ค่าตอบแทนมากกว่า พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

4.พนักงานของรัฐไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด

5.ไม่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้บริหารได้

6.การกระจายอำนาจและภารกิจไปสู่ท้องถิ่นสามารถทำได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอนามัยชุมชน และการสาธารณสุขพื้นฐานเท่านั้น

7.การเปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นองค์กรมหาชน ต้องมีเป้าหมายในเรื่องคุ้มทุน กำไร ไม่สอดคล้องกับนโยบาย 30บาทรักษาทุกโรค

8.ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยังคงอยู่

9.การขออายุราชการ ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่ปฏิบัติงานนั้น....ต้องใช้เวลา..ต้องแก้กฎหมาย..สมควรให้สิทธิประโยชน์ โดยบรรจุในขั้นและอันดับ ตามระยะเวลาและประสบการณ์การทำงาน ในฐานะ”พนักงานราชการ”

11 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (คกก.7) ซึ่งพิจารณาเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันนั้นมา พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในระดับตำแหน่งเดิม โดยการนับอายุราชการไม่ได้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูญเสียอายุราชการไปตั้งแต่ 1-4 ปี ตามลำดับปีที่จบการศึกษา

รุ่นที่ พ.ศ.ที่จบ เริ่มทำงาน-บรรจุ จำนวนประมาณการ  อายุราชการที่หายไป
1 2543 3 เม.ย.2543 -10 พ.ค. 2547 8,766 4.1 ปี
2 2544 2 เม.ย.2544 -10 พ.ค.2547 6,706 3.1 ปี
3 2545 1 เม.ย.2545 -10 พ.ค. 2547 6,444 2.1 ปี
4 2546 1 เม.ย.2546 -10 พ.ค.2547 4,633 1.1 ปี

นอกจากการได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียอายุราชของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ยังเกิดกรณีที่สำนักงาน ก.พ.ได้ออกหลักเกณฑ์ ตาม นร.1008.1/154 เรื่องการบรรจุนักเรียนทุน “กลุ่มลูกจ้าง”โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรง ไม่ได้อิงอายุราชการและระดับอีกต่อไป (อายุราชการน้อยกว่าถึง 5 ปี แต่ปรับให้ได้เงินเดือนเท่ากัน หรือพูดง่ายๆ คือ ปรับให้เงินเดือนของข้าราชการระดับปฏิบัติการ ที่บรรจุทีหลัง ได้รับการเยียวยา เงินเดือนมากกว่าข้าราชการระดับชำนาญการ) แสดงความล้มเหลวของระบบการคิดค่าตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นอย่างยิ่ง

จนเกิดการเรียกร้อง และมีการออกเกณฑ์การเยียวยา ตาม นร.1012.2/250 เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตอกย้ำความผิดพลาดเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากการแก้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มที่ไม่ได้รับการเยียวยา) ทำให้เกิดปัญหา “ เงินเดือนน้อง แซงหน้าพี่” เป็นเหมือนกันทุกที่ทั่วประเทศ

เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงต่อกลุ่มพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักการบริหารที่ขาดซึ่งธรรมมาภิบาล ทำลายระบบที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และแผ่ขยายเป็นวงกว้างทั้งประเทศ รุ่นพี่ที่ปฏิบัติงานมาก่อน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติราชการมากกว่า ภาระรับผิดชอบมากกว่า แต่ได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่า เป็นแบบนี้ทั้งประเทศ ทำให้รุ่นพี่สูญเสียขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเรียกร้อง ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ในหลายกลุ่มของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสุข แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหายังคงเดิม

ชมรมพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2543-2546 ขอให้สำนักงาน ก.พ. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความจริงใจ และเร่งเยียวยาแก้ไข ปัญหาของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2543-2546 อย่างจริงจัง จึงขอเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา ตามประเด็น ดังนี้

1.คืนอายุราชการแก่พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน

2.ขอให้มีการเยียวยาพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากความเหลื่อมล้ำการเยียวยาตาม นร 1012.2/250 ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเงินเดือนขึ้น

โดยในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้ ชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2543-2546 จะได้มีการยื่นหนังสือ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักการพยาบาล

พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และความเห็นของแต่ละวิชาชีพ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นต่อไป และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา อย่างใกล้ชิด

ผู้เขียน : มานพ ผสม รักษาการประธานชมรมพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2543-2546

การเดินขบวนเรียกร้องของกลุ่มพนักงานของรัฐ รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2543 หลังจบแล้วไม่ได้บรรจุข้าราชการ

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน