ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยผลคัดเลือก “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559” “รพ.ระยอง” คว้าประเภท รพศ./รพท. ขณะที่ “รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ” คว้าประเภท รพช. เผยเป็นกลไกสำคัญคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพประชาชน และเป็นศูนย์ประสานงานผู้ให้บริการเพื่อความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ สู่การลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพ

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธินับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ผ่านมา สปสช.ได้สนับสนุนการสร้างกลไกเพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยในส่วนของ “โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ” (Customer service center & Customer protection) ได้เริ่มในปี 2549 ปัจจุบันมีการขยายจัดตั้งทั้งหมด 885 แห่งในหน่วยบริการทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของหน่วยบริการ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2553 จึงได้มีการเริ่มโครงการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

สำหรับในปี 2559 นี้ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นฯ ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยให้ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับเขตได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มีปัญหาการใช้สิทธิรักษาพยาบาล รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน

นพ.ปัญญา กล่าวว่า ผลการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดย “รางวัลประเภทโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป” มี 3 รางวัล ดังนี้ อันดับที่ 1.รพ.ระยอง อันดับที่ 2.รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท อันดับที่ 3.รพ.ตรัง และรางวัลชมชย 2 รางวัล คือ รพ.กระทุ่มแบน และ รพ.สุโขทัย

ขณะที่ “รางวัลประเภทโรงพยาบาลชุมชน” มี 3 รางวัล ดังนี้ อันดับที่ 1.รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ อันดับที่ 2.รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี อันดับที่ 3.รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และรางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ รพ.เขาสุกิม จ.จันทบุรี และ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี

“ศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ มีเป้าหมายสำคัญให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิรักษาพยาบาล คุ้มครองสิทธิการเข้าถึงสิทธิและการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน และยังเป็นศูนย์ประสานงานผู้ให้บริการเพื่อความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ ที่นำมาสู่การลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพได้ ซึ่งผลจากการดำเนินงานช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างดียิ่งต่อไป” นพ.ปัญญา กล่าว

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.ระยอง