ไทยมีอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในภูมิภาค SEARO