ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ ภาคกลาง ส่งเสริมความรู้ระบบหลักประกันสุขภาพคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้เครือข่าย “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” มุ่งสร้างความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เผยผลการดำเนินงานต่อเนื่อง 4 ปี มีเครือข่ายพลเมืองหลักประกันสุขภาพ กว่า 400 คน ปี 60 เปิดเวทีสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคณาจารย์ ขยายผลสู่กิจกรรมการสร้างความรู้ในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพสถาบันการศึกษา ในส่วนของระดับเขต สปสช.เขต 4 สระบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายนักสือสารหลักประกันสุขภาพภายใต้ชื่อ “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ และนำความรู้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขยายความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และเกิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา เน้นให้ตระหนักว่าเรื่องความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องของทุกคน อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อให้บริการสุขภาพตามบทบาทในวิชาชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ยังจะช่วยลดปัญหาและทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิได้อย่างถูกต้อง

นพ.ชลอ กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ได้จัดอบรมเครือข่ายพลเมืองหลักประกันสุขภาพ ขึ้น จำนวน 4 รุ่น มีพลเมืองหลักประกันสุขภาพกว่า 400 คน มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนภิเษก จ.นนทบุรี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก คณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จ.สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคคลากรใหม่คลินิเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

ในปี 2560 สปสช.เขต 4 สระบุรี ได้จัดอบรมพลเมืองหลักประกันสุขภาพ รุ่น 4 ขึ้น มีรูปแบบเป็นฐานความรู้ประกอบด้วย เรื่องสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย การตรวจสอบสิทธิ การลงทะเบียนสิทธิ การใช้สิทธิ สิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสิทธิ ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตลอดจนเจตนารมย์ของการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวิทยากรทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 4 สระบุรีและเจ้าหน้าที่จาก call center 1330 โดยมี ดร.นิภาพร ละครวงศ์ นักวิชาการด้านการทำกระบวนการวิจัย จาก รพ.ยโสธร เป็นวิทยากรกระบวนการสะท้อนความคิด ความคาดหวัง การต่อยอดความรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีห้องย่อยเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่เครือข่ายคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 12 แห่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เช่น ประเด็นการลงทะเบียนสิทธิของนักศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งหาแนวทางความร่วมมือในการต่อยอดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ผ่านการอบรมจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพต่อไป.