ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ปรับระบบบริการสุขภาพ เปิดคลินิกหมอครอบครัวรองรับผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดเวลารอคอยพบแพทย์จาก 184 นาทีเหลือ 47 นาที ลดความแออัด ในโรงพยาบาลใหญ่ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงกับบริการในระดับสูงขึ้นคือระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่งปรับระบบบริการมีการเชื่อมโยงบริการตติยภูมิสู่ปฐมภูมิ เน้นการสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเครือข่ายให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ใกล้บ้านมากขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย

สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่นได้ปรับระบบบริการ โดยแยกคลินิกผู้ป่วยนอกออกนอกโรงพยาบาลและปิดคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD Walk-in) รวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยให้ไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิตามที่กำหนด เพื่อเป็นด่านแรกในการให้บริการกับประชาชน ในระยะแรกระหว่างปี 2554-2558 จัดบริการในเครือข่ายย่อยที่เป็นศูนย์แพทย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 4 เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ, วัดหนองแวงพระอารามหลวง, ชาตะผดุง และประชาสโมสร มีผู้รับบริการเฉลี่ยศูนย์ละ 150-250 รายต่อวัน

ทั้งนี้ จากการปรับระบบริการดังกล่าว ทำให้คลินิกหมอครอบครัวสามารถรักษาบริการผู้ป่วยนอกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 26,621 คนต่อเดือน หรือ 319,451 คนต่อปี และ 75,480 ครั้งบริการต่อเดือน หรือ 905,762 ครั้งบริการต่อปี ลดระยะเวลาการรอคอยจาก 184 นาทีที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 47 นาทีที่คลินิกหมอครอบครัว ผู้ป่วยได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้สัดส่วนการมารับบริการระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็น 74 : 26

โดยในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน 869 คนผู้ป่วยระยะท้าย 134 คน คนพิการ 199 คน ผู้ป่วยจิตเวช 109 คน ผู้ป่วยเอดส์ 86 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17,203 คน ผู้ป่วยวัณโรค 357 คน ผู้ป่วยมะเร็ง 81 คน ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยังได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง จากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคนเดิม หากมีภาวะแทรกซ้อนสามารถส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเป็นระบบอีกด้วย