ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในการจัดบริการสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งหาความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือลดการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งมอบต้นดอกดาวเรืองเยลโล่คิงส์ เพื่อปลูกให้เหลืองบานสะพรั่งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวัน 25-29 ตุลาคม 2560

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ จ.ปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดเสวนา “มุมมองการบริหารจัดการ “กลุ่มเปราะบาง” กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชฑัณฑ์, นางเพ็ญศรี ปิ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ดำเนินการเสวนาโดย นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ สื่อมวลชน เครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ งานความเสี่ยง งานคุ้มครองสิทธิของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรีและนครนายก กว่า 100 คน

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญของ สปสช. มุ่งเน้นให้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขัง ต้องเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ซึ่งในพื้นที่เขต 4 สระบุรีโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี มีผู้ต้องขังกว่า 40,000 คน มากเป็นอับดับ 1 ของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายโดยเฉพาะสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการสื่อสารต่อสาธารณะถึงบทบาทการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังทั้งของกรมราชฑัณฑ์ และเครือข่ายหน่วยบริการ ปี 2561 สปสช.เขต 4 สระบุรีได้จัดสรรงบประมาณ 1.2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังและให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูผู้ต้องขังตามประเด็นปัญหาของพื้นที่

ในการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการมอบต้นดอกไม้ดาวเรืองสายพันธุ์เยลโล่คิงส์ แก่สื่อมวลชนและผู้ร่วมสัมมนา ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ปลูกถึงออกดอก 55-60 วันและจะบานนาน 3 สัปดาห์ ซึ่งออกดอกสะพรั้งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวัน 25-29 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ในช่วงท้ายยังได้เปิดเวทีอภิปราย “จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างไร........win win” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ นางพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี, นางจรัญญา ศรีไพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.พระนครศรีอยุธยา และนางชลดา บุญเกษม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประกิจ โพธิอาศน์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอภิปราย เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายเกิดความร่วมมือในป้องกันการร้องเรียนและร่วมกันจัดการร้องเรียนที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนและผู้ที่ถูกร้องเรียน

ภายหลังจบการอภิปรายมีสื่อมวลชนให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถามถึงการจัดบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง รวมถึงระดมสมองเพื่อหา “แนวทางสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ” ต่อไป