ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค เผยผลงานเด่น 6 เรื่อง ที่ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงาน ก.พ.ร.ที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทุกๆ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลผลงานคุณภาพใน 3 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ 2.รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ 3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ กรมควบคุมโรค มีผลงานได้รับการพิจารณารางวัล จำนวน 6 เรื่อง แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้

1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ได้แก่ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ โดยกรมฯ มุ่งเน้นพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตั้งแต่การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงาน ให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อสถานการณ์ พร้อมใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรค

2.รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำจัดโรคมาลาเรีย ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค “มาลาเรียออนไลน์” ทำให้ทราบข้อมูลผู้ป่วยได้ในเวลาเพียง 20 นาที สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบาดวิทยา กีฏวิทยา และข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนรายพื้นที่เพื่อควบคุมและกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียได้ทันท่วงที สามารถจัดเก็บและรายงานข้อมูลผู้ป่วยระดับหมู่บ้านและหลังคาเรือนเป็นปัจจุบัน (Real Time) นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามในการจัดการควบคุมโรคโรคได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี 1 ผลงาน ได้แก่ การป้องกันการระบาดของไวรัสเมอร์ส (MERS) ด้วยการพัฒนาภารกิจติดตามผู้สัมผัสโรค ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และสามารถควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดในรุ่นที่สองได้ ทำให้ประชาชนลดความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการเรียกความเชื่อมั่นของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ยังได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องอีก 2 ผลงาน ได้แก่

รูปแบบการบูรณาการการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาระบบบริการ โดยประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ คือ การได้รับการดูแล เอาใจใส่ และป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ดีจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกระดับ การมีเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาวัณโรคของประเทศไทยให้ลดน้อยลง

และอีกหนึ่งผลงาน คือ โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการก้าวไปสู่ระบบบริการที่เป็นงานประจำของหน่วยบริการสุขภาพ มีการดำเนินการพัฒนารูปแบบและต้นแบบในชุมชน เพื่อให้ผู้ให้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการให้การปรึกษาและมีทัศนคติที่ปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติต่อเยาวชน เกิดระบบประสานการส่งต่อจากชุมชนสู่หน่วยบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความครอบคลุมการจัดบริการที่เป็นมิตรไปสู่กลุ่มเยาวชนกลุ่มเฉพาะได้

3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 1 ผลงาน ได้แก่ สานพลังประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการขยายผลจากผลงาน “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” สู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลในปี 2559 โดยขยายผลไปยังพื้นที่ใหม่ 3 แห่ง เป็นความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผลที่ได้คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากงานศพ โดยการ “จัดงานศพปลอดเหล้า” การบาดเจ็บทางถนนที่มีสาเหตุจากการเมาสุราลดลง รวมทั้งมีข้อตกลงในร้านค้าตัวอย่าง ในการเพิ่มวันห้ามขายสุราในวันพระทุกวัน ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากกฎหมายที่ระบุไว้

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า ผลงานของกรมควบคุมโรค นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น รวมทั้ง กระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเจ้าของผลงาน เข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ