ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 ราย รับรางวัล NACC Awards 2017 เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ได้มอบรางวัล NACC Awards 2017 ให้แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัล จำนวน 4 คน

สำหรับในปี 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่

1.นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

2.เภสัชกรศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เภสัชกรปฎิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.น.ส.อรทัย สุพรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

4.น.ส.วิภา เต็งอภิชาต เภสัชกรชำนาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจาก 1.มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มั่งคง 2.มีการการยืดหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต 3.มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต และ4.การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ในการดำรงชีวิตและต่อต้านการทุจริต