ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัด สธ.ปี 43-46 ระดมพลังยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ ยังศูนย์ดำรงธรรม 77 จังหวัด แก้เหลื่อมล้ำการนับอายุราชการและเงินเดือน ชี้ 17 ปีแห่งการลอยแพอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สูญสิ้นทั้งอายุราชการ และ ความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายมานพ ผสม ประธานชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2543-2546 กล่าวว่า วานนี้ (15 ธันวาคม 2560) ชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2543-2546 ได้ยื่นหนังสือสมุดปกขาว ขอความเป็นธรรม ณ ศูนย์ดำรงธรรม ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ คืนความเป็นธรรมแก่อดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ข้อ คือ

1. ขอให้มีการแก้กฎหมายเพื่อนับระยะเวลาการเป็นพนักงานของรัฐเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ

2. ทบทวนการเยียวยาเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้กรณีดังกล่าว เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมานานแล้ว สืบเนื่องจากนโยบายคุมกำเนิดข้าราชการของรัฐบาลในปี 2543 กระทบต่อกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้นต้องเลือกบรรจุเฉพาะในวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ ปล่อยลอยแพนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2543 จนเกิดปรากฏการ “ม็อบคุณหนู” ในปี พ.ศ.2543 ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ห็นชอบให้มีการจ้างงานประเภทใหม่เรียกว่า “พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ความหมายคือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกประเภทหนึ่ง รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนเช่นเดียวกับแพทย์ ค่าตอบแทนใช้บัญชีเงินเดือนพลเรือนโดยอนุโลม การเลื่อนเงินเดือน วันเวลาทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัย การสิ้นสุดการจ้าง เหมือนข้าราชการทุกประการ แต่ไม่นับอายุราชการ

จนเมื่อเวลาผ่านไป 4 ปี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติบรรจุและแต่งตั้งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ไม่ได้มีการนำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงเป็นพนักงานของรัฐฯ (ก่อนการบรรจุ) มาคำนวณในสิทธิประโยชน์กองทุนบำเหน็จบำนาญแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่พนักงานของรัฐฯทุกท่าน ได้รับการปฏิบัติเหมือนข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประการ

ความไม่เป็นธรรมครั้งที่ 2 เมื่อสำนักงาน ก.พ.และคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

1. ระยะที่ 1 การกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๕๔ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556

2. ระยะที่ 2 การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๕๐ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๙/๑๘๖๒๔ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ใน 2 ประเด็น คือ

1. การได้รับเงินเดือนระหว่าง 1.ข้าราชการปกติ 2.พนักงานของรัฐฯ (พนร) 3.กลุ่มที่ได้รับการเยียวยา ที่มีอายุงาน/อายุราชการใกล้เคียงกัน และตำแหน่งประเภทเดียวกัน เปรียบเทียบเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 พบว่า

เงินเดือน

ข้าราชการที่ได้เยียวยาเงินเดือนมากกว่าข้าราชการปกติ 6,100 บาท

ข้าราชการที่ได้เยียวยาเงินเดือนมากกว่าพนักงานของรัฐฯ 7,800 บาท

2. เปรียบเทียบกรณีอายุงาน/อายุราชการที่แตกต่างกัน แต่ได้รับเงินเดือนใกล้เคียงกัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พบว่า

อายุราชการ

ข้าราชการปกติอายุราชการมากกว่าพนักงานของรัฐฯ 3 ปี 8 เดือน

พนักงานของรัฐฯ อายุราชการมากกว่า ข้าราชการที่ได้เยียวยา 5 ปี

“จนถึงวันนี้ ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ทำลายระบบธรรมมาภิบาล และสร้างความแตกแยก ความไม่สามัคคีในองค์กรเป็นอย่างมาก พวกเราจึงต้องขอความเป็นธรรมจากพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีให้ช่วยแก้ไข” นายมานพ กล่าว

นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๘.๓/๔๓๗๘๕ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แจ้งมายังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื้อความสำคัญว่า ไม่มีข้าราชการกลุ่มใดที่จะมีสิทธินำระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอื่นมานับรวมเป็นเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ทางชมรมอดีตพนักงานของรัฐฯ ได้ยื่นหนังสือ ถึง รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ขอความเป็นธรรมกรณีพนักงานของรัฐในกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้นับอายุราชการ (ในเหตุกรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และจะติดตามหนังสือดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

‘คลัง’ แจ้ง สธ.นำระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอื่นมานับรวมอายุราชการไม่ได้