ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน ทางเลือกดูแลผู้สูงอายุยุคใหม่

Thu, 2017-12-28 13:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกมิติ

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรในประเทศไทย คาดการว่าในปี พ.ศ. 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ได้เริ่มดำเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคต

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ ได้เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันเพื่อเป็นต้นแบบสถานที่รองรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในขณะที่ลูกหลานออกไปทำงานและไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับบุคคลในช่วงวัยเดียวกัน

นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพก่อนเข้ารับบริการ และสำหรับผู้รับบริการรายใหม่จะมีการประเมินก่อนการเข้ารับบริการทุกวันจันทร์เพื่อให้การบริการ ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และมีการประเมินผลการให้บริการรายสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับกิจกรรมให้เหมาะสมด้านสุขภาวะของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีการจัดโปรแกรมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และการรู้คิด ที่ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกสรรได้ตามความสนใจ อีกทั้งมีการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัว เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (DMS-6) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับหน่วยงานที่สนใจศึกษารูปแบบนี้ จะนำไปใช้จัดบริการ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2024 8481 ต่อ 1701

Add new comment