ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลประชุมอัตรากำลังงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.สังกัด สป.สธ.ได้ข้อ 3 ประเด็น 1.รวมงานยาเสพติดในกลุ่มงานจิตเวช รพศ./รพท. 2.นำเสนออัตรากำลังที่เหมาะสมต่อ อ.ก.พ.สป. 3.เพิ่มกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช. ตามความพร้อมหรือตามเหตุผลความจำเป็น

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลัง และความก้าวหน้างานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พญ.พรรณพิมล ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังบุคลากรในสังกัดให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีหน่วยบริการหลายระดับมากกว่า 1 หมื่นแห่ง มีบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพกว่า 4 แสนคน ซึ่งแต่ละกลุ่มงานบริการมีภาระงานมากน้อยแตกต่างกัน จำเป็นต้องมีโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ เกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันมาโดยตลอด

ในที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานจิตเวชฯ วันนี้ (17 มกราคม 2561) ได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็น คือ

1.การรวมงานด้านยาเสพติดเข้ามาอยู่ในกลุ่มงานด้านจิตเวช ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

2.ในเรื่องอัตรากำลังตามโครงสร้างที่ประกาศ ซึ่งได้มีการหารือทั้งแนวคิด จำนวนคนที่เหมาะสม เพื่อนำไปเสนอต่อ อ.ก.พ.สป. ต่อไป

3.ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเดิมทำงานในรูปของสหวิชาชีพ อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการแยกเป็นกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดตามความพร้อมหรือตามเหตุผลความจำเป็น ในการจัดบริการผู้ป่วย โดยมีกรมวิชาการช่วยพัฒนา

ทั้งนี้ การจัดทำโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังนั้น ดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ประธานชมรม และผู้ปฏิบัติงานจริงในสหวิชาชีพต่างๆ และเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพ ได้ประกาศโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่จัดทำตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้โมเดลการบริหารจัดการที่ดี หรือได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา นำมาปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ชัดเจนสอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริง

"เราต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาการควบคุมกำกับกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ยังทำได้ยังไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาการกระจายคน หรือเรามีภาระงานแต่ไม่ได้นำมาคิด การจัดทำกรอบอัตรากำลังในครั้งนี้ จะช่วยให้มองเห็นภาพชัดเจน และหากมีปัญหาภาระงานไม่สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง เช่น กลุ่มงานจิตเวชที่ได้อุทธรณ์มา คณะทำงานพร้อมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ขอให้คณะทำงาน ทั้งจิตแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไปสื่อสารในกลุ่ม เพื่อลดความกังวลใจ ยืนยัน กรอบอัตรากำลังต้องพัฒนาตามภาระงาน" พญ.พรรณพิมล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ้อ สธ.ไม่สนใจงานจิตเวช สั่งลดบุคลากรใน รพ. ทั้งที่งานล้นมือ โอดถอดใจ-ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว

เพจจิตแพทย์วอน สธ.เห็นใจพยาบาลจิตเวช ชี้ไม่ก้าวหน้าวิชาชีพยังทำใจได้ แต่อย่าลดกำลังคน

รองปลัด สธ.เผยตั้งคณะทำงานทบทวนกรอบกำลังคนจิตเวชแล้ว

สธ.ห่วงโครงสร้างกำลังคนจิตเวชใน รพ. นัดถก 17 ม.ค.นี้